Skift i dyretype, kan man konvertere kilo i stedet for stk. dyr/hoveder?

19-05-2020

Spørgsmål

Spørgsmålene drejer sig om brug af § 15 anmeldeordningen, skift i dyretype, og om afgrænsning af dyretype og omregning af kilo/stk.dyr/hoveder. Der haves en miljøgodkendelse fra 2006 til bl.a 6240 smågrise 7,3-36 kg, der nu ønskes ændret til slagtesvin. 1. anmeldelse: Konsulenten havde i den første anmeldelse skrevet at smågrise fra 30-36 kg jo reelt er slagtesvin, og han mente derfor at den del ikke skulle halveres når de skal lave smågrise om til slagtesvin. Hvad mener Miljøstyrelsen: skal alle kg halveres ved konvertering til slagtesvin når en gældende tilladelse er smågrise op til 36 kg? 2. anmeldelse: Nu har vi så fået en alternativ version hvor konsulenten så konverterer en del af smågrisene, delen fra 7,3-30 kg, og lader den resterende del stå som smågrise 30-36 kg. Vi er enige om at i skift i dyretype kan man godt vælge kun at konvertere en del af sin tilladelse, men det har altid været i hoveder, eksempelvis hvis de har tilladelse til 100 malkekøer kan de godt konvertere 50 af dem til ammekøer, men her tager han en del af hvert dyr. Efterfølgende får vi så nogle smågrise i tilladelsen (30-36 kg) der ligger helt uden for standart væginterval for smågrise. Konsulentens øvelse går altså ud på at undgå at skulle halvere de 9,4491 DE der udgør den bestående smågriseproduktion, se anmeldelsen her nedenfor. Anmeldelse af skift mellem dyretyper (konsulentens udgangspunkt): Smågrise konverteres som følger: Der bibeholdes 6240 smågrise konverteret til vægtintervallet 30-36 kg 6240/175 + 6240 x (6-22,8)/4000 = 9,4491 DE 40,5209 DE smågrise konverteres til 20,26045DE slagtesvin 36-118 kg = 577,7 slagtesvin Nuværende 6950 Slagtesvin konverteres til 198,57/K stk = 5661,8 stk 36-118 kg (konverteringsfaktor K = 1/35 – 6/4000 + 16/2000 =0,03507) Efter konvertering af vægtintervaller for smågrise og slagtesvin samt delvis konvertering af smågrise til slagtesvin fås følgende fremtidige produktion 6240 producerede smågrise 30-36 kg svarende til 9,45 DE 6239,5 producerede slagtesvin 30-118 kg svarende til 218,83 DE I alt 228,28 DE. I beregningerne er taget udgangspunkt i gældende vægtintervaller i husdyrbrugets miljøgodkendelse af 13. december 2006 for slagtesvin og smågrise Vore spørgsmål, som sagsbehandlere: Vi har altså før konverteret en del af tilladelsen i form af antal stk./hele hoveder. Vores spørgsmål går nu på, om man kan dele kilo op og herved kun konvertere en del af kilo, så der kun sker delvis konvertering af hvert dyr?


Svar

Anmeldelsen vedrører husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15, som er særligt for husdyrbrug, som ikke er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a og 16 b i husdyrbrugloven.
Det er i anmeldelsesreglen mulighed for, at skifte mellem dyretyper og mellem dyregruppe når der samtidigt reduceres i antallet af dyreenheder, afhængigt af hvilket skift som foretages. Det fremgår desuden af stk. 8, at ved ændringer i alder og vægt inden for samme dyretype, må antallet af dyreenheder ikke øges.
Ved skift mellem dyretyper skal det antal dyreenheder, som ændringen omfatter i hvert staldafsnit, reduceres med mindst 50 pct. med mindre, der er andre regler beskrevet i stk. 4, 5 og 6.
Skift fra smågrise til slagtesvin forudsætter en reduktion i antallet af dyreenheder på mindst 50 %, som det korrekt fremgår af spørgsmålet.
Beregningen i forhold til det tilladte eller godkendte antal dyr, skal foretages ud fra omregningsfaktoren, som var gældende på tidspunktet, hvor produktionen blev tilladt, godkendt m.v. jf. stk 9 og ændringen skal kunne gennemføres uden renovering eller andre ændringer af stalde, der kræver godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a og 16 b i husdyrbrugloven jf. stk 10.


I spørgsmålet indgår en produktion af smågrise op til 36 kg. Ifølge normen i husdyrgødningsbekendtgørelse nr 814 af 13/07/2006, med ikrafttrædelsesdato 1. august 2006, er smågrise defineret fra 7,2 til 30 kg og slagtesvin fra 30-102 kg. Ved varierende vægtintervaller mellem 7,2 og 40 kg skal der ved dyreenhedsberegning korrigeres, hvor 4000 kg tilvækst beregnes som 1 dyreenhed. Der kan være en variation af sprogbrug om dyrene omtales som slagtesvin eller smågrise. Korrektionen er den samme, uanset om der er tale om slagtesvin eller smågrise, inden for vægtintervallet 7,2 og 40 kg. I dette interval påvirker det dermed ikke dyreenhedsberegningen om der er tale om slagtesvin eller smågrise. Dvs at en årlig produktion på 6240 smågrise (7,3-36 kg) er det samme som 6240 smågrise (7,3-30 kg) + 6240 slagtesvin (30-36 kg). Og ved vægtinterval over 30 kg kan dyrene henregnes som dyretypen slagtesvin jf. normen.
Dermed er der ikke noget til hinder for jf. stk 8, at 6240 smågrise eller slagtesvin (30-36 kg) ændrer vægtinterval og alder og f.eks. omregnes til 327,6 slagtesvin (30-102 kg) svarende til 9,36 dyreenheder, da antallet af dyreenheder ikke øges og det kan henregnes til dyretypen slagtesvin, da vægtintervallet er mere end 30 kg.

Generelt kan derfor siges, at ved en gældende tilladelse til smågrise i et vægtinterval til mere end daværende norm for smågrise, kan der anmeldes skifte til slagtesvin svarende til de kg, der er mere end norm uden at reducere antallet af dyreenheder med mindst 50 %.

Der er endvidere ikke nogle begrænsninger i bestemmelsen i forhold til antallet af ”hoveder” eller antal dyr, som det nævnes i spørgsmålet, så længe at alle de relevante bestemmelser er overholdt. Vær dog opmærksom på om antallet af stipladser med skiftet overstiger grænsen til et IE-husdyrbrug med flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg). Hvis det er tilfældet vil skiftet udløse krav om miljøgodkendelse efter § 16 a stk. 2 i husdyrbrugloven, såfremt husdyrbruget ikke allerede er godkendt som et IE-husdyrbrug. Miljøstyrelsen er ikke gået nærmere ind i beregningerne i spørgsmål 2, da spørgsmålet ikke vurderes at være relevant.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken