Skift i dyretype - heste

22-03-2018

Spørgsmål

Det er ifølge godkendelsesbekendtgørelsen muligt at skifte fra øvrige dyretyper til: "Andet kvæg end malkekøer samt får, geder eller heste". Det fremgår af vejledningen til "skift i dyretype" at: "Derfor er det altid muligt at skifte til dyretyper i gruppe 1, fordi ammekøer med tilhørende opdræt, heste, får eller geder har en relativt ekstensiv karakter og generelt er forbundet med færre gener". Hovedreglen ved et skift i typetype er, at dyreenhederne reduceres med 50 %. Dette gælder dog ikke, hvis der skiftes til kvier, får eller geder. Her skal antallet af dyreenheder blot reduceres, jf. § 14, stk. 5. Spørgsmålet er så - hvorfor denne regel ikke gælder for heste, når heste i vejledningen sidestilles med bl.a. får og geder, der er forbundet med færre gener end andre dyr og ligeledes er med i gruppe 1 under § 14, stk. 2 i bekendtgørelsen? Konsekvensen er, at man som eksempel kun må sætte heste ind i den ene ende af en eksisterende dybstrøelsesstald - til fx ammekvæg, hvis dyreenhederne reduceres med 50 %, mens man må sætte et tilsvarende antal dyreenheder ind, hvis der er tale om får eller geder!?


Svar

Det er korrekt, at der under anmeldeordningen for skift mellem dyretyper efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 14 er adgang til skift i dyretype fra heste til en anden dyretype. Ikke adgang til skift, fra en anden dyretype end heste, og til heste.  

 

Det lægges til grund, at det er begrundet med, at skift mellem dyretyper generelt indebærer en reduktion af dyreholdet for at neutralisere emissionspåvirkningen ved anmeldt drift. Samtidig anses heste emissionsmæssigt for altid at være på dybstrøelse, hvilket i sig selv kan beregnes til en relativ stor emissionsfaktor. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken