Skift i dyretype - frist for ophør af produktion?

24-11-2017

Spørgsmål

Kommunen har flere husdyrbrug, hvor den tilladte produktion er fastsat i en afgørelse om skift i dyretype (i eksisterende stalde). I afgørelsen er det forudsat at en del, at produktionen ophører eller reduceres. Ved tilsyn på disse ejendomme er vi kommet i tvivl om, hvornår tidsfristen er for ophør af den del af produktionen, der skal ophøre eller reduceres. Er det to år efter afgørelsen er meddelt (svarende til udnyttelsesfristen) eller tre år jf. reglerne om kontinuitetsbrud? I vejledningsmaterialet er der beskrevet, hvad der skal til for at tilladelsen er udnyttet (at det anmeldte er gennemført). Men tilladelsen kan jo godt være udnyttet uden at den del af dyreholdet, der skal ophøre eller reduceres, er gennemført - eller?.


Svar

Kommunen ses allerede tidligere at have vurderet og noteret sig, at flere, tidligere meddelte afgørelser om anmeldeordningen for skift mellem dyretyper er blevet udnyttet som sådanne, med reduktion af produktionen, inden for den 2-årige udnyttelsesfrist for anmeldeordningerne efter reglerne fra før den 1. august 2017, senest § 37, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017.

I det videre forløb vil kommunen efter 37, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 skulle vurdere spørgsmålet om kontinuitet for rækken af anmeldeordninger for skift mellem dyretyper, hvorved produktionen er reduceret, i løbet af de 3 år, der følger umiddelbart efter udløbet af den 2-årige udnyttelsesfrist.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken