Skift fra Stor race til Jersey (anmeldeordningens § 15)

11-03-2019

Spørgsmål

Spørgsmålet er opklaring ift. anmeldeordningens § 15 stk. 6 og 7. En landmand ønsker at konverterer en besætning bestående af stor race malkekøer og stor race opdræt til Jersey malkekøer og Jersey opdræt. Er det korrekt forstået at skiftet til Jersey malkekøer sker 1 til 1 i DE (i praksis giver det flere køer). Mht. opdræt medfører skiftet fra opdræt og/eller køer af stor race til Jersey opdræt, at der skal ske en reduktion på 15 % i DE. Er ovenstående korrekt forstået?


Svar

Ja.

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15, som skal anvendes særligt for husdyrbrug, som ikke er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a og 16 b i husdyrbrugloven, at ved skift mellem tung race og Jersey skal det antal dyreenheder, som ændringen omfatter i hvert staldafsnit, reduceres med mindst 15 pct. ved skift fra tung race til Jersey for andet kvæg end malkekøer (stk. 6 nr. 2). Det vil være tilfældet med opdrættet som du beskriver.

Skiftet fra stor race malkekøer til Jersey malkekøer er et andet skift, som er omfattet af § 15 stk. 7. Heraf fremgår, at ved andre skift mellem tung race og Jersey end nævnt i stk. 6 må antallet af dyreenheder ikke øges. Det vil, i det tilfælde du beskriver, hvor antal DE holdes uændret, medføre at antallet af køer stiger.

Vær desuden opmærksom på de øvrige krav i anmeldeordningen herunder, jf. stk. 9, at beregningen i forhold til det tilladte eller godkendte antal dyr, jf. stk. 3-8, foretages ud fra omregningsfaktoren, som var gældende på tidspunktet, hvor produktionen blev tilladt, godkendt m.v.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken