Skal etablering af hestehold i eksisterende bygninger anmeldes?

21-12-2017

Spørgsmål

Efter den gamle husdyrgødningsbekendtgørelse § 36 skulle etablering af husdyrhold i eksisterende bygninger anmeldes til kommunen, men jeg synes ikke jeg kan genfinde det i den nye bekendtgørelse. Betyder det, at man i dag kan etablere et hestehold på f.eks. 12 heste (produktionsareal under 200 m²) på en ejendom uden anmeldelse, hvis der er de nødvendige stalde og der ikke skal ske væsentlige ombygninger? Eller ryger de ind i at skulle anmelde, hvis der opstilles en container til husdyrgødningen og den ikke har været der før? Hvad hvis der er en møddingsplads, der er lovlig og funktionsdygtig, men som ikke har været brugt i en årrække? Hvis de ikke skal anmelde vil det betyde, at der er en række mindre hestehold på 10-12 heste, som vi ikke ved eksisterer, men som skal have tilsyn mindst hvert 6. år.


Svar

Selv om et hestehold er undtaget fra kravet om tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b som følge af en forhøjet grænse for produktionsareal efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7, nr. 2, er hesteholdet fortsat generelt omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen, planlovens landzoneregler m.v.

Etablering, udvidelse og ændringer af anlægget for hesteholdet skal således forhåndsanmeldes efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 70, der viderefører den tidl. husdyrgødningsbekendtgørelses § 36.

 

Se http://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/4-undtagelser-fra-krav-om-godkendelse-og-tilladelse/

 

Visse husdyrbrug kan have et større produktionsareal uden det udløser tilladelseskrav/Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken