Skal anmeldte udvidelser altid medtages i senere tilladelser/godkendelser?

16-12-2022

Spørgsmål

Et husdyrbrug har bygget en gyllebeholder efter en § 12 anmeldelse i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Skal udvidelsen så medtages i nudrift, hvis der efterfølgende meddeles tilladelse eller godkendelse? Hvor i loven og bekendtgørelsen er dette reguleret?


Svar

Anmeldelser medtages som udgangspunkt i nudriften i en senere tilladelse eller godkendelse. Undtaget er anmeldelser, som ikke er udnyttet, og anmeldelser, som efterfølgende er bortfaldet.

Nudriften er den hidtil lovlige drift i henhold til bindende krav i meddelte godkendelser, tilladelser og anmeldelser, der er udnyttet, og som ikke efterfølgende er bortfaldet som følge af kontinuitetsbrud, dvs. det retlige grundlag for driften. Dette følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30, stk. 3.

Reglerne om udnyttelse af godkendelser, tilladelser og anmeldelser henholdsvis bortfald som følge af kontinuitetsbrud findes i bekendtgørelsens kapitel 19 og husdyrbruglovens § 59 a.

Link til husdyrvejledningen: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/13-generelle-principper-for-godkendelser-og-tilladelser/


Se følgende helpdesksvar Fastlæggelse af nudrift, hvis den eksisterende godkendelse ikke er udnyttet endnu: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/ansoegning-og-anmeldelse/fastlaeggelse-af-nudrift/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken