Kvier af malkekvæg til kvier af ammekvæg

01-02-2021

Spørgsmål

Vi har modtaget en ansøgning om skift i dyretype jf. §15 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Skiftet foregår i den ene stald, hvor der er tilladelse til : 20 kvier 6-19 mdr. 80 småkalve 4-6 mdr. Alle er opdræt af malkevæg, tung race. Nu vil de skifte en del af dyrene (20 kvier 6-19 mdr. samt 33 småkalve 4-6 mdr.) til ammekvæg . I ansøgningen mener de, at 9 kvier af malkekvæg 6-19 mdr. svarende til 3,9 DE kan konverteres uden at skulle reducere 50 % i antal DE, til 8 kvier 6-24 mdr. af ammekvæg svarende til 3,8 DE. Det samme gør sig gældende for småkalve, hvor de vil konvertere 2 småkalve af malkekvæg 4-6 mdr. svarende til 0,6 DE til 2 småkalve af ammekvæg 0-6 mdr. svarende til 0,5 DE, uden at skulle reducere antal DE med 50%. De resterende 11 kvier 6-19 mdr. og 31 småkalve 4-6 mdr. af malkekvæg svarende til 14,2 DE konverteres til 10 ammekøer, 2 tyrekalve 0-6 mdr., 2 ungtyre 6 mdr. -slagtning, alle af ammekvæg svarende til 7 DE, hvor de reducerer antallet af DE med 50%. Skiftet foregår indenfor i den nr. 1 nævnte dyregruppe i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15 stk. 2. Vi forstår anmelderordningen sådan, at der ved ethvert skifte skal forgå en reduktion på 50 %, (§15 stk. 3) medmindre man falder under én af de nævnte undtagelser jf. stk. 4,5 og 6 i § 15. Men så er spørgsmålet, om kvier af malkekvæg er at sidestille med kvier af ammekøer, således at der ikke behøver at ske en reduktion af antal DE. Og det samme er gældende for småkalvene.


Svar

Det er korrekt, at skiftet, som beskrevet, foregår i den i nr. 1 nævnte dyregruppe i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 2, samt at det følger af § 15, stk. 3, at ved skift mellem dyretyper, skal det antal dyreenheder, som ændringen omfatter i hver staldafsnit, reduceres med mindst 50 %, med mindre skiftet falder under en af undtagelserne i § 15, stk. 4, 5 og 6.
Vær imidlertid også opmærksom på bestemmelserne i § 15, stk. 8 hvor det følger, at ved ændringer i vægt og alder inden for samme dyretype må antallet af dyreenheder ikke øges. Desuden fremgår det af § 15, stk. 9, at beregningerne foretages ud fra omregningsfaktoren, der var gældende på tidspunktet, hvor produktionen blev tilladt, godkendt m.v. (Omregningsfaktoren vil kunne findes i den dagældende husdyrgødningsbekendtgørelse).
Miljøstyrelsen kan af spørgsmålet ikke afgøre hvilken husdyrgødningsbekendtgørelse, der var gældende på tilladelsestidspunktet, men der har ikke i husdyrgødningsbekendtgørelserne været skelnen mellem småkalve/kvier af malkekvæg og småkalve/kvier af ammekvæg. Det betyder, at fx kvier af malkekvæg kan konverteres til kvier af ammekvæg uden reduktion i antal DE, da de er inden for samme dyregruppe.
Miljøstyrelsen har ikke forholdt sig til selve beregningerne i spørgsmålet.
Se også følgende helpdesksvar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/anmeldeordninger/15-stk-8-aendring-i-aldervaegt-inden-for-samme-dyretype/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken