krav til stationært læskur

19-04-2018

Spørgsmål

Hvis der anmeldes et stationært læskur, der er større end 25 m2; men mindre end 175 m2; og det ikke ligger i tilknytning til det eksisterende anlæg, og det vurderes til at være erhvervsmæssigt nødvendigt, så kræves der, at det bliver anmeldt efter § 70 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Kræves der også en landzonetilladelse efter planloven?


Svar

Hvis dyreholdet, der skal anvende læskuret, kræver tilladelse eller godkendelse efter husdyrbruglovens § 16a eller b, eller anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, vil der ikke være krav om særskilt landzonetilladelse efter planloven. Det skyldes, at de hensyn, der skal varetages i en landzonetilladelse vedr. en sådan driftsbygning, er indarbejdet i husdyrbrugloven og i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Driftsbygninger til de små husdyrhold, der ikke kræver godkendelse og tilladelse, og som ikke ligger i tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer, vil derimod kræve landzonetilladelse.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken