Kontinuitetsbrud - Skift i dyretype på ejendom der i øjeblikket er uden husdyrproduktion

03-03-2022

Spørgsmål

En ejendom med tilladt dyrehold givet i forbindelse med en VVM-screening har stået tom siden 1. juli 2019. Ejeren vil nu søge om et skift i dyretype og i løbet af 2022 indsætte det dyrehold som skiftet i dyretype giver tilladelse til. Spørgsmål: 1) Skal det nye dyrehold være påbegyndt indsat inden 1. juli 2022. for at undgå kontinuitetsbrud? 2) Hvilke regler omkring kontinuitetsbrud bliver ejendommen nu omfattet af? D.v.s. hvor stor en del af "tilladelsen skal være taget i brug den 1. juli 2022? 3) Hvad er udnyttelsesfristen for det dyrehold, der gives tilladelse til i forbindelse med det foretagne skift i dyretype? Vil det være 6 år fra den dato, hvor der træffes afgørelse ift. anmeldelsen?


Svar

Det er afgørende, om kommunen træffer afgørelse om skift i dyretype inden 1. juli 2022, i forhold til om der indtræder kontinuitetsbrud, når der som oplyst ikke har været dyrhold på ejendommen siden 1. juli 2019. 


Hvis kommunen træffer afgørelse ift. anmeldelsen inden 1. juli 2022, vil husdyrbruget have mulighed for at udnytte anmeldelsen i 6 år fra afgørelsen er meddelt, jf. reglerne om udnyttelse i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 53 og 54. 
Efter udnyttelse af afgørelsen gælder kontinuitetsbrudsreglerne efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 55.

Læs mere her
Særligt om hvilke regler om kontinuitetsbrud, som gælder for ældre afgørelser, der ikke er omfattet af husdyrbrugloven se https://husdyrvejledning.mst.dk/media/209646/skema-kontinuitetsbrud-kapitel-19.pdf   Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken