Kompostering af miljøfremmede stoffer

03-05-2018

Spørgsmål

I en konkret sag har vi i kommunen et spørgsmål til, hvordan § 7, stk. 2 og § 9, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 843 – anvendelse af affald til jordbrugsformål skal tolkes. Spørgsmålet går på, om komposteringen af miljøfremmede stoffer efter § 7, stk. 2 skal foregå før sammenblanding? Ud fra § 9, stk. 1 har vi som kommune tolket, at komposteringen skal foregå før sammenblanding, men erhvervet melder til os, at det er meget udbredt at kompostere efter sammenblanding – hovedsageligt af praktiske hensyn. I den konkrete sag foreligger der analyser på de enkelte spildevandsslamspartier, som viser, at indholdet af visse miljøfremmede stoffer er for høj i et par af partierne. Det er dernæst sammenblandet med have-park-affald og derefter komposteret. Denne kompostering kan dokumenteres, og grænseværdierne i det færdige produkt er overholdt. Kan vi acceptere udspredning, når komposteringen er foregået efter sammenblanding?


Svar

Det er korrekt, at affald, der tilføres et behandlingsanlæg, skal overholde de gældende grænseværdier, der er angivet i bilag 2, og må ikke indeholde væsentlige mængder af andre miljøskadelige stoffer. Men affald med forhøjet indhold  af miljøfremmede stoffer kan uanset det, der er nævnt i §7,stk. 1, afhændes til miljøgodkendte komposteringsanlæg med henblik på omsætning af de miljøfremmede stoffer. Komposteringsanlægget skal overfor tilsynsmyndigheden kunne dokumentere, at der er sket en omsætning (og ikke kun fortynding) af de miljøfremmede stoffer, jf. §7, stk. 2.

Kravet indebærer, at anlægget skal kunne opstille en massebalance, der dokumenterer dette forhold. Dokumentationen kan opnås enten ved at måle de indkommende stoffers koncentrationer eller ved at aftale en alternativ metode med tilsynsmyndigheden.  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken