Kan et udleveringsrum anmeldes via § 10?

22-02-2023

Spørgsmål

Et kvægbrug har søgt om at etablere et 210 m² udleveringsrum via en § 10 anmeldelse i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. I ansøgningen er beskrevet, at det tilbyggede areal ikke anses som produktionsareal, da dyrene kun er der kortvarigt, og udleveringsarealet vil blive rengjort efter hvert dyrehold. I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 10 står der, at malkerum m.v. kan anmeldes. Kan et udleveringsrum også anmeldes via § 10?


Svar

Et udleveringsrum vurderes ikke at være omfattet af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 10.

I vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 10 står: ”Det fremgår af bestemmelserne, hvilke bygninger og anlæg, der er omfattet af muligheden for anmeldelse. Bestemmelserne giver ikke mulighed for etablering, udvidelse og ændring af andre bygninger m.v. end de nævnte.” 

Da der er tale om en undtagelse til hovedreglen om godkendelse eller tilladelse i husdyrbrugloven §§ 16 a og 16 b, skal bestemmelsen fortolkes indskrænkende.  

Det betyder, at når udleveringsrum ikke er nævnt direkte i bestemmelsen, vil anlægget ikke kunne anmeldes efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 10, men skal godkendes eller tillades efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b.

Se husdyrvejledningen om dette emne:


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken