Hvornår kan husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens anmeldeordning i § 14 om hobbybetonet dyrehold anvendes?

 

21-03-2022

Spørgsmål

I kommunen er en ejendom, som har tilladelse til et dyrehold på 20 heste, anmeldt efter reglerne før 2017. De har efter 2017 udvidet deres dyrehold med 5 får og 3 geder, som går på deres eget areal med to små skure på samlet 24 m2 produktionsareal. Der er over 200 m2 produktionsareal til hestene. Er det muligt at få gede- og fåreholdet godkendt ved en § 14 anmeldelse om opstaldning af dyrehold af hobbybetonet karakter? Eller er det en forudsætning for brug af § 14, at det eksisterende dyrehold skal have en § 16b eller a tilladelse/godkendelse?


Svar

Ja, det er forudsætning for brug af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 14, at det eksisterende dyrehold er omfattet af godkendelses/tilladelsesordningen i husdyrbrugloven. 

Anmeldeordningerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 6, herunder § 14, gælder for alle husdyrbrug omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse, uanset om de er reguleret af en godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b, en godkendelse eller tilladelse efter de nu ophævede regler i husdyrbruglovens §§ 10-12, en godkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven eller er lovligt bestående på et andet grundlag.

Ejendomme med dyrehold, som ikke er omfattet af tilladelseskrav m.v., fordi produktionsarealet er mindre end 100-300 m², reguleres ikke af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Sådanne ejendomme reguleres derimod bl.a. af husdyrgødningsbekendtgørelsen og planlovens landzoneregler m.v. 

Læs mere i vejledningen her: 

https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/6-forskellige-driftsbygninger-anlaeg-mv/ 

https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/saerligt-om-godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/#8 - se afsnittet om snitflade mellem planlov og husdyrbruglov og figuren.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken