Hvordan skal arealet af et ensilageopbevaringsanlæg måles?

05-07-2023

Spørgsmål

I forbindelse med anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11 af ensilageopbevaringsanlæg (ensilageplads eller -silo) skal det afgøres om arealet er større eller mindre end 1000 m², da arealet afgør hvilke afstandskrav der gælder. Umiddelbart vil vi mene, at det er det areal hvor der må ligge ensilage. Det vil sige, at randzonen ikke indregnes i arealet. Det er dog vanskeligt at afgøre ud fra bekendtgørelsens ordlyd.


Svar

Arealet skal måles eksklusivt vejareal og kantbelægning. Det vil sige, at randbelægning ikke skal inddrages i målingen.


Det skyldes, at arealet skal måles på samme måde som under husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 3.  Det samlede grundplan for ensilageopbevaringsanlæg skal herefter måles, eksklusiv eventuelle vejarealer og kantbelægninger.

Se evt. også følgende nævnsafgørelse https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/e3de285a-8a52-45b7-ac28-69a7c1ec4425?highlight=1.000%20m2 , hvor kommunen har regnet arealet 1000 m², eksklusiv vejareal og kantbelægning. Nævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte afgørelsen.Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken