Håndhævelse af tilladelser meddelt efter anmelderreglerne

10-05-2021

Spørgsmål

En landmand ønsker at anmelde en amerikanersilo efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 10. Grundet den relative korte afstand til nabobebyggelsen er det kommunes vurdering, at naboen vil blive generet af støj fra siloen, med mindre der etableres et såkaldt bulderkammer til reduktion af støjen. I anmeldersager må kommunen ikke stille vilkår. Vi overvejer derfor at vejlede ansøger om, at kommunen anser det som en godkendelsespligtig ændring, medmindre det fremgår af ansøgningen, at der opføres et bulderkammer sammen med siloen. Spørgsmålet er nu om kommunen på et senere tidspunkt har hjemmel til at håndhæve, at der skal være et bulderkammer tilknyttet siloen, når det fremgår af ansøgers beskrivelser at der er et sådant?


Svar

Anmeldeordningen forholder sig ikke til en ændring af støjbilledet. Hvis opførelse af en kornsilo konkret vurderes at ville medføre en væsentlig støjgene, kan det i sig selv udgøre en godkendelsespligtig ændring.
Miljøstyrelsen forstår spørgsmålet således, at det er kommunens vurdering, at under forudsætning om samtidig etablering af en indretning, som medfører støjreduktion, så er det ikke tale om en godkendelsespligtig handling. Hvis det senere viser sig, at det indretningen ikke er i overensstemmelse med forudsætningerne i det anmeldte, kan den godkendelsespligtige ændring håndhæves f.eks. om krav om lovliggørende tilladelse/godkendelse.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken