Gyllebeholder indenfor 100m af § 3 sø

07-11-2018

Spørgsmål

Jeg har en landmand der ønsker at opføre en ny gyllebeholder 50 m fra en § 3 sø. Konsulenten henviser til, at det er muligt at dispenserer jf. § 9 stk. 3 i husdyrbrugloven. Jeg har umiddelbart været af den opfattelse at det ikke er muligt at opføre gyllebeholdere nærmere end 100 m til vandløb og § 3 søer lige meget om gyllebeholderen ligger lavere end søen, om der laves barriere eller om der sættes alarm på. Men jeg er nu i tvivl om dispensationsmuligheden rent faktisk også gælder for gyllebeholdere, hvis de ellers tager de forbehold, der allerede er skrevet ind i loven og bekendtgørelsen.


Svar

Ved etablering af opbevaringsanlæg til flydende husdyrgødning skal der være mindst 100 m til åbne vandløb og til søer med et areal, der er større end 100 m². Der er mulighed for at dispensere fra dette afstandskrav både på husdyrbrug og på ikke-husdyrbrug.

Såfremt gyllebeholderen etableres på et husdyrbrug, findes afstandskravet i husdyrbruglovens § 8, stk. 2. Den dertil hørende dispensationsbestemmelse findes i husdyrbruglovens § 9, stk. 3.

Hvis gyllebeholderen ikke etableres på et husdyrbrug, findes afstandskravet i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6, stk. 2. Den dertil hørende dispensationsbestemmelse findes i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6, stk. 5.

Hvis der gives dispensation, skal der fastsættes vilkår til indretning og drift, som sikrer, at der ikke opstår forurening eller væsentlige gener.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken