Fritliggende gyllebeholdere

12-10-2017

Spørgsmål

Vi får flere og flere henvendelser om fritliggende gyllebeholdere til afgasset gylle fra fælles biogasanlæg. Gyllebeholderne ønskes lagt i nærheden af udbringningsarealerne af hensyn til minimering af transport.

Såfremt der søges om opførsel af fritliggende gyllebeholder på bygningsløs ejendom, har kommunen udelukkende sagsbehandlet efter landzonelovgivningen (og dermed ikke efter husdyrbrugslovgivningen). Og dette er gjort uafhængigt af, om den bygningsløse ejendom indgår i bedrift med husdyrproduktion (samme CVR-nr.), eller om ejer af bygningsløs ejendom kunne eje andre ejendomme med husdyrproduktion. Dette er i overensstemmelse med praksis.

Spørgsmålet er om en fritliggende gyllebeholder, der opføres på ejendom med husdyrproduktion (med eller uden eksisterende miljøgodkendelse), kræver miljøgodkendelse efter husdyrbrugslovgivningen? Eller om det er tilstrækkeligt at sagsbehandle efter landzonelovgivningen? Og har det betydning om beholderen er til afgasset gylle fra fælles biogasanlæg?


Svar

Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen kan der ikke længere ske anmeldelse af etablering af en gyllebeholder (gødningsopbevaringsanlæg).

Efter bilag 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen beregnes ammoniakemission både fra anlæg til opbevaring af flydende og fast husdyrgødning. Etablering af fritliggende gyllebeholder er en ændring af husdyrbruget; dette gælder uanset om hvilken gylle, der skal være i beholderen.

Hvis husdyrbruget har en godkendelse efter 2007 loven eller er etableret lovligt før den 1. januar 2007, men uden en godkendelse, er der tale om en ændring, som medfører at husdyrbruget nu skal godkendes/tillades efter §§ 16 a eller b, jf. ændringslovens § 10, stk. 1 eller 2.

Hvis husdyrbruget har en godkendelse/tilladelse efter 2017 loven udløser etablering af en fritliggende gyllebeholder krav om godkendelse/tilladelse efter § 16 a, stk. 4 eller § 16 b, stk. 2, hvilket kan ske i et tillæg. Dette følger ligeledes af, at der ikke længere findes en anmelde-ordning til gyllebeholdere.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken