Fra to staldafsnit til et staldafsnit - Skift mellem dyretyper § 14 (BEK nr 916 af 23/06/2017)

09-11-2017

Spørgsmål

Ved bruge af § 14, anmeldes der skift mellem dyretyper fra to staldafsnit: Gl. svinestald (slagtesvin - 20 DE) og kvægstald (malkekvæg - 40 DE), til kvægstalden, hvor der nu efter anmeldelsen skal gå ammekvæg. Der an-meldes at der reduceres 50 % i dyrenheder. Spørgsmålet er nu, når der i bekendtgørelsen står, at der skal reduceres pr. staldafsnit, om der så skal skæres ned til 10 DE fra svin og 20 DE fra malkekøer, om de så samlet må gå i kvægstalden = 30 DE, da dette jo er mere end de 20 %. Det kan jo give forskel i lugt fra kvægstalden om det er de i forvejgående dyr der skal hal-veres eller om det er alle dyr fra flere staldafsnit på ejendommen, der kan halveres og sættes ind i samme stald. Hvis ikke dette kan lade sig gøre, hvordan skal man så bruge anmeldelsen til flytning af dyr mellem eksisterende staldafsnit og hvordan skal man i den forbindelse reducerer i DE? Et andet spørgsmål er om man kan dele dyretyperne op, så fx nogle kun reduceres med 30% og andre kan reduceres med 50%.


Svar

For husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 14 stk. 3 og stk. 4, gælder det, at antallet af dyreenheder skal reduceres i hvert staldafsnit. Dvs. at der for hvert af de staldafsnit, som anmeldelsen af ”skift i dyretype” omfatter, skal antallet af dyreenheder fx halveres.

I den beskrevne sag, kan det således anmeldes et ”skift i dyretype” med en reduktion på mindst 50 % i svinestalden, og en mindst 30 % reduktion i kvægstalden.

En flytning af de anmeldte dyr til fx et andet staldafsnit kan ikke ske i anmeldeordningen ”skift i dyretype”. Hvis der er et ønske om, at nedlægge en eksisterende produktion i et staldafsnit og flytte dyreenhederne over i en anden bygning på ejendommen, vil dette kræve en § 16 a godkendelse eller § 16 b tilladelse.

Se desuden http://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/7-skift-mellem-dyretyper/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken