Forskellen på stalde og læskure

25-01-2018

Spørgsmål

Kære Helpdesk En landmand ønsker at bruge en eksisterende staldbygning – som i længere tid (mere end tre år) ikke har rummet dyr – som læskur for et mindre kvæghold. Der er tale om ca. 75 kvm dybstrøelse. Det er kommunes opfattelse at der ikke er produktionsret på ejendommen, grundet fuldt kontinuitetsbrud. Desværre ligger bygningen mindre end 50 meter fra nabo. Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5 stk. 5 rummer en bestemmelse om, at der kan dispenseres til læskure, netop mht. afstandskravet til nabo. Det ville derfor være nyttigt at vide, om en bygning – grundmuret og solid – kan opfattes som læskur, såfremt dens anvendelse er som læskur, dvs. dyrene alene opholder sig der i dårligt vejr og ikke er permanent opstaldede. Dyrene er af en ekstensiv race og anvendes til naturafgræsning, så de vil kun være på matriklen om vinteren.


Svar

Der skal en ny forhåndsanmeldelse til da produktionen har været lukket ned i over 3 på hinanden følgende år. Da bygningen er under 100 m2 (og dermed produktionarealet), reguleres forholdet efter husdyrgødningsbekendtgørelsen. Kommunen kan dispensere efter §5 stk. 5, hvis de pågældende naboer indgiver skriftligt samtykke herom. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken