Erhvervsmæssigt nødvendigt i forhold til ejendomsbegreb

19-10-2017

Spørgsmål

Et maskinhus på 1.100 m2 skal opføres i tilknytning til eksisterende driftsbygninger på en landbrugsejendom på 30 ha, hvor der er et afgræssende dyrehold på 40 DE tilladt efter § 10 og 3 bygninger godkendt til husdyrproduktion. Bygningerne er i alt større end 100 m². Landmand ejer 2 øvrige ejendomme på i alt 88 ha (en bygningsløs og en med ca. 300 m2 bygninger) og har 5-årig forpagtning på 66 ha. I alt drives ca. 180 ha, heraf er ca. 27 ha beskyttet natur. Med den ændrede planlov kan der argumenteres med nødvendighed i forhold til bedriften, i husdyrlovgivningen kan anmeldeordning bruges, hvis nødvendig for ejendommens drift. Betyder det, at placering på en anden ejet ejendom, hvor der ikke er dyr, kan ske uden landzonetilladelse, hvorimod på en ejendom med dyrehold, så skal der en godkendelse efter husdyrbrugloven til ?


Svar

På den ejendom der ikke er omfattet af husdyrloven dvs. hvor der ikke er et produktionsareal, skal planlovens regler anvendes. Af planlovens § 36 kræves der ikke tilladelse hvis der er tale om ” Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af den pågældende landbrugsejendom, landbrugsbedrift, bortset fra husdyranlæg”

På den ejendom der er omfattet af husdyrloven, kan en opførsel af et maskinhus ske efter anmeldereglerne i § 10 husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.  Af § 10 stk. 2, 1), skal kommune vurdere, om det er erhvervsmæssigt nødvendigt.

Hvis kommunen vurderer, at maskinhuset ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom, er betingelserne for at bruge anmeldeordningen, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §10, stk. 2, ikke opfyldt. Som konsekvens heraf kræves der § 16 b-tilladelse for at opføre maskinhuset. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken