Er et malkecenter et husdyranlæg?

01-04-2019

Spørgsmål

Vi har fået en ansøgning om en §16a miljøgodkendelse af et økologisk kvægbrug, hvor de eksisterende stalde bliver renoveret, og derudover skal der bygges et nyt malkecenter. Malkecentret kommer til at ligge ca. 10 m fra de eksisterende stalde, og vi vurderer, at det ikke skal indgå som et produktionsareal i godkendelsen. Er malkecentret (uden produktionsareal) et husdyranlæg, der skal leve op til afstandskravene i §8 i husdyrbrugloven? I anmeldesager mener vi at kunne læse os til via helpdesken, at denne type af anlæg ikke skal leve op til afstandskravene i §8 i husdyrbrugloven.


Svar

Definitionen af husdyranlæg fremgår af Husdyrbruglovens § 3 stk. 1 nr 2. Husdyranlæg: Stald eller lignende bygning eller indretning, hvor husdyr i almindelighed opholder sig eller har adgang til, med tilhørende dyrehold.


Miljøstyrelsen har tidligere i 2 helpdesksvar vejledt om, at en silo og en maskinhal anmeldt efter § 10 i husdygodkendelsesbekendtgørelsen ikke er omfattet af afstandskrav i husdyrbruglovens § 8, idet der ikke er tale om husdyranlæg eller gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg.


Det er Miljøstyrelsens vurdering, at et malkecenter er et husdyranlæg, idet det er et område hvor køer i almindelighed opholder sig eller har adgang til. Og det følger deraf, at et malkecenter er omfattet af afstandskravene husdyrbruglovens §§ 6-8.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken