Er §§ 6-8 afstandskravene relevante ved anmeldelsen - skift i dyretype

26-02-2019

Spørgsmål

I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 20 stk. 3, skriver i at kommunalbestyrelsen skal påse at det anmeldte overholder §§ 10-19 samt §§ 6-8 jf. §9 i husdyrbrugloven. I § 15 (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) - skift i dyretype er der i oplysningskravene i bilag 2 ikke nævnt noget om kravene i §§6-8 i husdyrbrugloven, er disse relevante i anmeldelsen skift i dyretype?? Da der i denne skift i dyretype ikke sker en forøget forurening (samme antal DE) og der ikke sker en etablering, udvidelse eller ændring af husdyranlæg eller gødningsopbevaringsanlæg, har jeg lidt svært ved at se, at den falder ind under §§ 6-8 stk. 1( i både § 6,7 eller 8 i husdyrbrugloven). Men i § 20 stk. 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skrives der at vi skal påse at det anmeldte overholder §§6-8 i husdyrbrugloven! hvordan hænger dette sammen?


Svar

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 20, stk. 3 har generel karakter. Det vil sige, at husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 20, stk. 3, skal læses således, at kommunen skal påse overholdelse af de afstandskrav, som fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 10-19 og husdyrbruglovens §§ 6-8, som er relevante i forhold til det konkret anmeldte forhold.
De konkrete krav, som kommunen skal påse overholdt, er fastsat i de enkelte anmeldelsesordninger – i det aktuelle tilfælde husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15.
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15 indeholder ingen krav om afstandsvurdering, og den henviser ikke til bestemmelserne i husdyrbruglovens §§ 6-8.
Det er således ikke et krav, at der foretages en afstandsvurdering i forbindelse med anmeldelsesordningen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken