Beregning af DE

30-10-2020

Spørgsmål

En landmand har en godkendelse til 1800 slagtesvin i vægtintervallet fra 25-95 kg. Godkendelsen er givet i starten af år 2000. Ifølge afklaringsnotatet kan afgangsvægten hæves til 104 kg for godkendelser der er givet i vægtintervallet 30-98. I vejledningen til mark-gødningsplanen for 1999/2000 står der anført 3 "standarder" for svin og disse er: 25-95 kg, 25-98 kg samt 30-98 kg. For svinene i vægtintervallerne 25-95 kg samt 30-98 kg beregnes 30 svin til 1 DE. Dette betyder at godkendelsen fra 2000 med et vægtinterval på 25-95 kg er et standard svin. Hvis jeg ønsker at foretage en anmeldelse - hvad er mit udgangspunkt? Er det vægtintervallet 25-104 kg eller?


Svar

Miljøstyrelsen forstår spørgsmålet således, at der er tale om en anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15 om skift mellem dyretyper, som er særligt for husdyrbrug, som ikke er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a og 16 b i husdyrbrugloven og at der i den forbindelse er opstået tvivl om hvilket udgangspunkt anmeldelsen skal have inden skiftet.


Det fremgår af anmeldeordningen § 15 stk. 2 nr. 9 at beregningen i forhold til det tilladte eller godkendte antal dyr, jf. stk. 3-8, foretages ud fra omregningsfaktoren, som var gældende på tidspunktet, hvor produktionen blev tilladt, godkendt m.v.


Det fremgår desuden af husdyrvejledningen, at i tilfælde, hvor et husdyrbrug er etableret i henhold til regler, der gjaldt før husdyrbruglovens ikrafttræden den 1. januar 2007, fremgår der ikke nødvendigvis et maksimalt antal dyreenheder af husdyrbrugets konkrete retsgrundlag. I sådanne tilfælde kan der med udgangspunkt i det såkaldte afklaringsnotat ske omregning til DE ud fra den tilladte dyretype og tilladt antal dyr, inkl. præciseringer i forhold til vægt, alder eller mælkeydelse https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/7-skift-mellem-dyretyper/#6  


Det fremgår også af vejledningen, at en mindre ændring af f.eks. afgangsvægten for slagtesvin, smågrise eller slagtekalve i forhold til angivelserne i retsgrundlaget ofte kan betragtes som en bagatel, der kan foretages umiddelbart, så længe antallet af dyreenheder er uændret, jf. afklaringsnotatet https://husdyrvejledning.mst.dk/media/186763/skov-og-naturstyrelsens-notat-af-30-november-2004-om-afklaring-af-tvivlsspoergsmaal-om-den-tilladte-produktion-paa-husdyrbrug.pdf  


Afklaringsnotate er udarbejdet som en hjælp ved kommunernes tilsyn af husdyrbrug og kan derfor primært anvendes i forhold til tilsynssituationen, hvor tilsynsmyndigheden skal vurdere, om der evt. er en overproduktion, der skal håndhæves. Ved tilsynet skal tvivl om formuleringerne, efter normal retspraksis, komme landmanden til gode. Udgangspunktet er, hvad kommunen gav godkendelse til i sin tid, og hvad godkendelsen med datidens oplysninger kunne omfatte. Som det fremgår af vejledningen kan afklaringsnotatet benyttes også til at fastlægge udgangspunktet for godkendelsen/anmeldelsen, hvis der er tvivl om godkendelsens/anmeldelsens direkte formulering af det tilladte.


Det fremgår af afklaringsnotatet, at det fra 18/12 1998 og før 1/8 2002 i husdyrgødningsbekendtgørelsen hovedsagligt var tale om tilladelser/anmeldelser til et antal slagtesvin angivet i de 3 nævnte standarder i varierende vægtinterval samt egentlige tungsvin, som dengang var fra 110 kg. På det tidspunkt havde husdyrgødningsbekendtgørelsen ikke præcise regler for afvigende vægtgrænser udover at nærmeste omregningsfaktor for nærmeste slagtevægt skulle anvendes. Dvs., hvis der blev produceret slagtesvin op til 104 kg, så kunne de noteres til fx 25-95 kg. Hvis det er uklart i en anmeldelse, hvad udgangspunktet er for denne periode, kan en tvivl derfor komme landmanden til gode ved at antage en produktion op til afgangsvægt på 104 kg.
Ved husdyrgødningsbekendtgørelsen fra 1/8 2002 er indsat metode til at korrigere for afvigende vægtgrænser. Derfor vil det som udgangspunkt i godkendelser/anmeldelser efter 1/8 2002 fremgå præcist, hvilken afgangsvægt, der er givet tilladelse til og det vil være det godkendte/anmeldte, som skal udgøre udgangspunktet.


Afslutningsvis skal det bemærkes, at det i tvivlstilfælde er afgørende for kommunens fastsættelse af den lovlige nudrift, hvad landmanden i god tro kan forvente at have lov til. Der kan være sket meget siden ved tilsyn og dialog med kommunen i øvrigt, som kan have indflydelse på hvad udgangspunktet kan være. Vurderingen kommer i praksis derfor til at afhænge meget af de konkrete omstændigheder.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken