Anvendelsesområde for § 16 i bekendtgørelsen (bortfald af skrabere)

11-10-2018

Spørgsmål

Af høringsbrevet til ændringer af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fremgår det, at: ”anmeldeordningen kan bruges af husdyrbrug, der i deres godkendelse eller tilladelse har vilkår om anvendelse af spalteskraber til reduktion af ammoniakemission, og som f.eks. endnu ikke har udnyttet godkendelsen eller tilladelsen, eller som ønsker at fjerne husdyrgødningen på anden vis, selv om de har etableret en spalteskraber. Miljø- og Fødevareministeriet vurderer, at det i mange tilfælde er unødvendigt at anmelde bortfald af vilkår om spalteskrabere, men det kan evt. tages op i forbindelse med tilsynet, om der er behov for ændringer. Det må anses for at være af underordnet betydning i forhold til ammoniakemissionen, hvor ofte spalteskraberen anvendes:” Ovenstående tekst - fra ministeriets hånd – har forvirret os meget og vi har derfor brug for en klarlægning af hvad der menes. Vi forstår ganske enkelt ikke hvad ministeriet mener med, at det i mange tilfælde, er unødvendigt at anmelde bortfaldet. Det er nemlig vores opfattelse, at hvis en landmand har en godkendelse med vilkår om skraber på spalter, skal skraberen være der og at vilkår generelt ikke kan fjernes uden at der sker en aktiv myndighedsbehandling. Det gælder for så vidt generelt for vilkår, ved mindre, en lovændring fjerne grundlaget for vilkårene (som f.eks. arealvilkårene i de ’gamle’ godkendelser). Vi har derfor tænkt, at det var hovedreglen at husdyrbrug der har vilkår om skrabere på spalter, og hvor skraberen ikke længere ønskes anvendt / haves, skal anmelde forholdet efter § 16 og så var vilkåret ikke længere relevant og kommune og landmand kunne så se bort fra vilkåret. Vil I være søde og forklare forholdet på en pædagogiske og let fattelig måde… :-)


Svar

I formuleringen skal man særligt lægge mærke til vendingen:  "Det må anses for at være af underordnet betydning i forhold til ammoniakemissionen, hvor ofte spalteskraberen anvendes". Ifølge husdyrbruglovens §§ 46 og 47 skal kommunen foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre det er af underordnet betydning, og kommunen kan undlade at behandle forhold, som den anser for at være af underordnet betydning.

Idet ny viden viser, at antal af skrabninger er underordnet for ammoniakfordampningen, vil vilkåret om antal skrabninger være et forhold som kommunen kan undlade at håndhæve.

Det betyder, at kommunen ikke skal håndhæve et sådant vilkår, men at husdyrbrugeren på den anden side måske ønsker at sikre sig, at vilkåret helt er bortfaldet, så der ikke opstår tvivl. Formuleringen i høringsbrevet skal forstås i den kontekst - og betyder, at det ikke er nødvendigt at anmelde formålet i en fart og heller ikke vente på en skriftlig godkendelse af anmeldelsen.

Forholdet omkring spalteskraberen kan således godt vente -og i stedet drøftes ved det næste tilsyn.

Det skal dog bemærkes, at kommunens afgørelse om hvorvidt den jf. § 47 anser forholdet for værende af underordnet betydning, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed. Der kan derfor være en interesse i, at få ophævet vilkåret om skrabninger jf. § 16 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken