Anmeldeordninger - dispensation

01-03-2019

Spørgsmål

Ved anmeldelse af kornsilo, fodersilo mv. efter § 10 i godkendelsesbekendtgørelsen, skal afstandskravet på 50 m til eksempelvis nabo overholdes, da det er en direkte betingelse for anmeldeordningen. Spørgsmålet er, om det er muligt at meddele en selvstændig dispensation for afstandskravet, da der i vejledningen står "Hvis det anmeldte ikke overholder afstandskravene, kan kommunen evt. dispensere fra afstandskravet efter loven § 9". Vi tolker det, som om at betingelserne skal være overholdt for den enkelte anmeldeordning (i dette tilfælde afstandskravet til nabo), men hvis afstandskravet til f.eks. vej eller naboskel ikke kan overholdes, vil det være muligt at meddele en selvstændig dispensation for det afstandskrav.


Svar

For afstandskravene i husdyrbruglovens § 6, stk. 1 – herunder kravet om, at der skal være mindst 50 m til nabobeboelse – er det alene muligt at give dispensation efter § 9, stk. 1 til rideskoler og hestepensioner samt hestehold til vognkørsel som led i museumsaktiviteter m.v. For andre typer af husdyrbrug kan der ikke meddeles dispensation. Der er derfor ikke hjemmel til at meddele dispensation fra afstandskravet på 50 m til nabobeboelse i forbindelse med anmeldelse af en silo efter godkendelsesbekendtgørelsens § 10. Se nærmere om dispensationsadgangen i Miljøstyrelsens vejledning: https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/krav-til-placering-af-anlaeg-paa-husdyrbrug-i-forhold-til-omgivelserne/

 

Det skal endvidere bemærkes, at afstandskrav til vej og naboskel er reguleret i husdyrbruglovens § 8. Disse afstandskrav omfattes ikke af betingelserne for anmeldeordningen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 10, og det er derfor ikke relevant at overveje en dispensation efter husdyrbruglovens § 9, stk. 3 i forbindelse med vurdering af anmeldelse af en silo. Se også miljøstyrelsens tidligere helpdesk svar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/ansoegning-og-anmeldelse/10-anmeldelse-af-nyt-maskinhus/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken