Anmeldelse ikke er tilstrækkelig

06-11-2017

Spørgsmål

En anmeldesag om udvidelse i eksisterende stalde efter tidligere § 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen blev sendt til kommunen 26. juni 2017. Kommunen har nu behandlet sagen og konstateret at anmeldelse ikke er tilstrækkelig. Men kan kommunen give en § 10 tilladelse, eller skal sagen behandles efter ny § 16 b? Har det betydning at kommunen har overskredet 2 mdrs fristen for behandling af sagen? Tidl. Bekendtgørelse. § 36, Stk. 3. På baggrund af vurderingen efter stk. 2 træffer kommunalbestyrelsen senest 2 måneder fra modtagelse af en anmeldelse efter §§ 26-35 afgørelse om, at det anmeldte kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver tilladelse eller godkendelse i medfør af §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor oplysningskravene i § 7 er opfyldt. Senest 4 uger efter modtagelsen af en ufuldstændig ansøgning, meddeler kommunalbestyrelsen ansøger, hvilke oplysninger der mangler, før anmeldelsen kan behandles


Svar

Nej, kommunen kan ikke efter den 1. august 2017 meddele en tilladelse efter § 10 i den tidligere lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, medmindre en selvstændig ansøgning om § 10-tilladelse var indgivet før den 1. august 2017.

En ansøgning, der er indgivet den 1. august 2017 eller senere, skal behandles som en ansøgning om tilladelse efter husbruglovens § 16 b. 

Der henvises til ikrafttrædelses- og overgangsreglerne i §§ 9-10 i lov nr. 204 af 28. februar 2017, navnlig § 9, stk. 1, og § 10, stk. 9.    

Det at kommunen har overskredet 2-måneders-behandlingsfristen i sagen om anmeldelse, der blev indgivet før den 1. august 2017, kan ikke give ansøgeren en bedre retsstilling med hensyn til ansøgning om tilladelse.     


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken