Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen gældende før 1. august 2017

11-09-2018

Spørgsmål

Lolland Kommune er blevet opmærksomme på opsætning af en klimacontainer til smågrise på en sobedrift. Opsætningen er sket for at få mere plads til søerne i eksisterende stalde (dyrevelfærdskrav). Opsætningen er sket før den 1. august 2017. Produktionen på ejendommen har ingen miljøgodkendelse. Kan forholdet lovliggøres efter anmeldesesreglerne gældende før den 1. august 2017 (HGB § 28)?


Svar

Anmeldelser efter § 28 på grund af dyrevelfærdsmæssige krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen nr. 211 af 28. februar 2017, blev ophævet ved husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen nr. 916 af 23. juni 2017. Efter denne bekendtgørelse § 64 kunne verserende sager i 1. instansen, som ikke var færdigbehandlet den 31. juli 2017, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler, men anmeldelser efter §§ 25-37 modtaget den 1. august 2017 eller senere bortfalder.


Det er således ikke muligt at behandle en sag efter de nu ophævede regler, og der er ikke i de gældende regler om anmeldelser i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen kap 6-12 mulighed for at anmelde udvidelse pga. dyrevelfærd. 


Udvidelser, ændringer af husdyrbruget skal godkendes eller tillades efter husdyrbruglovens § 16 a eller § 16 b. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken