Anmeldelse efter §42 i husdyrgødningsbekendtgørelsen

23-10-2020

Spørgsmål

Ved modtagelse af anmeldelse af fast placerede husdyranlæg efter § 42 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, har kommunen efter § 42 stk. 4 mulighed for at gøre indsigelse. Kan denne indsigelse gå på at bygningen, hvori produktionsarealet anmeldes, ikke har byggetilladelse eller ikke er byggetilladt til stald? Vi oplever ofte at anmeldelser efter § 42 er lovliggørende, da dyreholdet allerede er på ejendommen. Samtidig er det ofte i gamle landbrugsbygninger, der er opført som maskinehal eller lade, og dermed ikke byggetilladt/opført som stald.


Svar

Hvis den ønskede etablering, ændring eller udvidelse er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b, kan der ikke ske anmeldelse efter husdyrgødningsbekendtgørelsens regler. Sagen skal i stedet indgives efter reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Tilsvarende gælder, hvis der kan foretages anmeldelse efter en af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens anmeldeordninger.

Såfremt husdyrgødningsbekendtgørelsens § 42 finder anvendelse, så skal det i forbindelse med anmeldelsen påses, at det anmeldte kan udføres uden godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b eller anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens anmeldeordninger.

Det skal også påses, at det anmeldte ikke er i strid med krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Hvis det anmeldte umiddelbart strider mod bestemmelser i husdyrgødningsbekendtgørelsen, må kommunen gøre indsigelse og nærmere afklare, om der f.eks. kan gives dispensation til det anmeldte.

Hvis kommunen i forbindelse med anmeldelsen, kommer i besiddelse af oplysninger, f.eks., at der ikke er de nødvendige byggetilladelser, kan dette oplyses ansøger og byggemyndigheden, med oplysning og vejledning om, hvad der er påkrævet. Men dette er ikke en del af behandlingen af en anmeldelse efter § 42.

Læs mere i vejledningen omkring anmeldereglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen her: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgoednings-bekendtgoerelsen/12-anmelderegler/ 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken