Anmeldelse af opsamlingsområde

07-06-2022

Spørgsmål

Jeg har en ansøger, der ønsker at anmelde en udendørs opsamlingsplads efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §10. Arealet skal anvendes i korte perioder i forbindelse med sortering forud for malkning. Arealet rengøres umiddelbart efter brug. Kommunen mener ikke, at dette areal kan anmeldes. En anden kommune har tidligere accepteret en lignende anmeldelse. Den blev påklaget til klagenævnet vedr. afstandskrav til skel. Den har afgørelse nummer 20-03333. Da klagenævnet i denne sag ikke traf afgørelse om, at sagen ikke kan afgøres efter §10, mener jeg, at §10, kan anvendes til anmeldelse af en opsamlingsplads.


Svar

Hvorvidt en udendørs opsamlingsplads i det konkrete tilfælde er omfattet af de staldsystemer, der er oplistet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 10, er kommunens vurdering. Det er ikke en vurdering, Miljøstyrelsen kan gå nærmere ind i. Dette skyldes, at en bedømmelse kan afhænge af de faktiske forhold i sagen. 

I vejledningen til husdyrgodkendelsebekendtgørelsens § 10 står: ”Det fremgår af bestemmelserne, hvilke bygninger og anlæg, der er omfattet af muligheden for anmeldelse. Bestemmelserne giver ikke mulighed for etablering, udvidelse og ændring af andre bygninger m.v. end de nævnte.” 

Kommunen vil derfor skulle tage stilling til, hvorvidt den konkrete opsamlingsplads kan omfattes af ”staldafsnit, hvor malkekøer kun opholder sig i begrænsede perioder i forbindelse med malkning (malkestalde)”, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 10. 

I Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 20/03333 af 13. august 2020, der vedrører dispensation fra afstandskravet til naboskel, er der tale om anmeldelse af etablering af en opsamlingsplads og returgang til malkestald på ca. 6 gange 60 meter med overdækket halvtag. 

Idet det er en konkret vurdering, kan Miljøstyrelsen ikke gå nærmere ind i spørgsmålet heller ikke ud fra Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse nævnt oven for.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken