Anmeldelse af opsamlingsbeholder til udsprinklingsanlæg

22-04-2021

Spørgsmål

Miljøstyrelsen skriver i helpdesksvar vedr. ”Tilladelse til udsprinklingsanlæg” af 18-06-2020, at ”Det er ikke påkrævet at anmelde anlæg til udsprinkling eller ændret dimensionering af udsprinklingsanlæg til kommunen efter § 42 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen” Af miljøstyrelsens svar kan det tolkes, at opsamlingsbeholderen i forbindelse med udsprinklingsanlæg ikke skal anmeldes. Er miljøstyrelsen ikke enig i, at en ny opsamlingsbeholder til restvand i forbindelse med et udsprinklingsanlæg på et husdyrbrug vil skulle anmeldes efter husdyrgodkendelsesbekendgørelsens § 12?


Svar

Ja, etablering af en beholder til restvand skal anmeldes til kommune efter § 12 stk. 2 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og § 42 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det svar der henvises til, omhandler udelukkende udsprinklingsanlægget og om der kræver anmeldelse af dette. 

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/sagsbehandling/tilladelse-til-udsprinklingsanlaeg/


 Anvendelsen af restvand, herunder hvilke krav, som skal overholdes ved udbringning er reguleret i bekendtgørelsens kapitel 10. 

Se også dette helpdekssvar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/sagsbehandling/saerskilt-udsprinklingstilladelse-til-overfaldevand-fra-ensilagepladssilo/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken