Anmeldelse af kornsilo på ejendom der ikke er husdyrbrug

11-02-2019

Spørgsmål

Vi har en sag med uenighed om hvorvidt kornsiloer kræver anmeldelse efter § 10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i forhold til om ejendommen og overhovedet er omfattet . Der er på ejendommen i CHR tilknyttet en kødkvægsbesætning på ialt 144 dyr, de er ejet af forpagter, disse afgræsser arealer tilhørende ejendommen og benytter efter vores seneste oplysninger fra tilsyn forskellige læskure(formentlig under 175 m2 i alt -men ikke opgjort) men de tidligere stalde på selve ejendommen er tomme selvom gyllebeholderen er i drift. Det betyder jo at hvis ejendommen skulle i ny regulering ville der være tale om et dyrehold i husdyranlæg der formentlig kunne anmeldes efter husdyrgødningsbekendtgørelsen. Så hermed til spørgsmålet er ejendommen omfattet af anmelderpligten efter § 10 af 5 kornsiloer på 15 meter i husdyrgodkendelsbekendtgørelsen? I slides fra roadshov 2017 fremgår det at alle ejendomme med husdyr er omfattet af anmelderpligt, men idet der i bekendtgørelsen står husdyrburg bliver vi tvivl hvis ejendommen slet ikke er et husdyrbrug.


Svar

Hvis der ved tilsyn er noteret at der er læskure på ejendommen, bør kommunen følge op på dette og eventuelt kræve dem lovliggjort. I har oplyst at Husdyrbrugets retsgrundlag er en anmeldelse efter § 36 i husdyrloven om naturafgræsning fra 2014, så kan kornsiloer anmeldes, efter § 10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Men læskurene kan jo ændre på retsgrundlaget ,da den anmeldelse efter § 36 om naturafgræsning fra 2014,har til forudsætning at der IKKE er læskure, se § 36 i 2014 bekendtgørelsen: Etablering, udvidelse eller ændring af afgræsningsdyrehold på højest 250 dyreenheder, der går ude hele året uden brug af staldanlæg, læskure eller lignende kan finde sted efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2-7.

Hvis retsgrundlaget ændres pga. læskurene, kan kornsiloerne skulle behandles som en planlovs sag.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken