Anmeldelse af gyllebeholder til afgasset biomasse

29-06-2020

Spørgsmål

Vi har fået et spørgsmål om hvorvidt man kan anvende anmeldeordningen til opførsel af en ny gyllebeholder til afgasset biomasse på et husdyrbrug eller om det kræver en godkendelse af det samlede husdyrbrug efter de nye regler. Husdyrbruget er tilladt efter § 10 i den gamle husdyrregulering. Alle krav i anmeldereglerne kan overholdes, men vi er i tvivl om vurderingen i forhold til om gyllebeholderen er erhvervsmæssig nødvendig. Kan man sige at den er erhvervsmæssig nødvendig for driften, når der i forvejen er en gyllebeholder på ejendommen med tilstrækkelig opbevaringskapacitet til husdyrbrugets producerede gylle, og der således udelukkende skal opbevares biogas-gylle til markdriften? Hvis der i den ny beholder kan opbevares mere biogas-gylle end der er behov for til driften af arealerne, kan den så opføres efter anmeldereglerne, mens driften kræver en § 19 tilladelse efter miljøbeskyttelseloven?


Svar

Husdyrgødningsbekendtgørelsens krav om opbevaringskapacitet er minimumskrav, hvor en større kapacitet efter omstændighederne vil kunne være erhvervsmæssigt nødvendig for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom. Desuden kan behovet for gødskning af markerne være større end, hvad der kan dækkes af husdyrgødning fra ejendommens dyrehold. At der i forvejen er tilstrækkelig opbevaringskapacitet efter husdyrgødningsbekendtgørelsens regler udelukker derfor ikke, at yderligere opbevaringskapacitet kan være nødvendigt. Det er vigtigt, at kommunen forholder sig til den erhvervsmæssige nødvendighed i det konkrete tilfælde, og både dyreholdet og markdriften bør inddrages i vurderingen.

Hvis kapaciteten af den nye gyllebeholder er så stor, at den efter kommunens vurdering ikke er erhvervsmæssigt nødvendig for driften som landbrugsejendom, vil opførelsen af den ikke kunne tillades efter anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 12. Konsekvensen er så, at opførelsen udløser krav om miljøgodkendelse eller –tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b. Miljøbeskyttelseslovens § 19 skal ikke anvendes i dette tilfælde.

Det fremgår ikke af spørgsmålet, om markerne omfatter arealer fra flere forskellige ejendomme i samdrift. I givet fald skal kommunen være opmærksom på, at den erhvervsmæssige nødvendighed kun vurderes alene for den pågældende ejendom og ikke for hele bedriften.

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken