Alternative projekter i anmeldelser?

26-09-2022

Spørgsmål

Vi har en anmeldesag vedr. skift mellem dyretyper. Ansøger har nu 600 DE konventionelle hurtigt voksende slagtekyllinger og vil gerne skifte til ENTEN 600 DE konventionelle langsomt voksende slagtekyllinger ELLER 600 DE økologiske kyllinger. Spørgsmålet er, om det er muligt at angive begge de to alternativer i en anmeldeordning efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 15?


Svar

I skal være opmærksomme på at ved skift mellem dyretyper efter § 15, skal der som hovedregel ske en reduktion af antallet af dyreenheder med 50 %. Muligheden for at fastholde samme antal dyreenheder (DE) kan kun ske i to situationer. Enten efter § 15, stk. 5, der omhandler visse dyretyper af kvæg, eller efter § 15, stk. 8, hvor der kan ske ændringer i alder og vægt inden for samme dyretype. 
Slagtekyllinger, skrabekyllinger og økologiske slagtekyllinger er tre forskellige dyretyper. Det betyder, at det vil være muligt at ændre til en anden slagtealder inden for gruppen slagtekyllinger, uden der skal ske reduktion i antal DE. Men det vil ikke være muligt at bruge anmeldeordningen til at ændre fra f.eks. slagtekyllinger til økologiske slagtekyllinger, med mindre der samtidig sker en reduktion i antallet af dyreenheder. Beregningerne skal ske efter omregningsfaktoren, der var gældende da produktionen blev tilladt/godkendt, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 9. 
De anmeldte skift m.v. skal i øvrigt ske inden for rammerne af husdyrbrugets retsgrundlag (det tilladte eller godkendte antal dyr), og der må ikke foretages andre godkendelsespligtige ændringer m.v., herunder ændring og renovering af staldene, jf. § 15, stk. 10. 
Se evt. nærmere i høringsnotat (side 23-24) til ændringen af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i forbindelse med den ændrede husdyrregulering, der trådte i kraft 1. august 2017: https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/a9577c33-da26-4607-8a2d-e91de1aa3915/H%C3%B8ringsnotat%20husdyrgodkendelsesbekendtg%C3%B8relsen.pdf
Se også husdyrvejledningen om anmeldeordningen i § 15 https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/7-skift-mellem-dyretyper/#9
Der er i reglerne ikke mulighed for at angive to alternativer i forbindelse med brug af en anmeldeordning. Anmeldeordningerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 10-19, giver mulighed for at udvide og ændre husdyrbrug, uden en egentlig godkendelse eller tilladelse. Ændringerne kan kun ske, hvis de betingelser, der gælder for den enkelte anmeldeordning, er opfyldte. Kommunen kan ikke stille vilkår i en afgørelse om en anmeldelse. 
Når anmeldelsen er udnyttet, kan der ikke bagefter skiftes tilbage uden en ny godkendelse. Hvis der ønskes mulighed for at kunne ”skifte rundt”, må der ansøges om en ny godkendelse, hvor fleksibiliteten kan indarbejdes.Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken