Afvisning af ”Amerikaner siloer” via § 10 anmeldelse i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

26-09-2018

Spørgsmål

Mariagerfjord Kommune er i forbindelse med modtagelse af en anmeldelse via § 10 anmeldeordning i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen af en kornsilo af typen ”Amerikaner silo” blevet opmærksom på, at der i vejledningen til Husdyrgodkendelsens kapitel 6, §§ 10-13 (af 02-10-2017, version 1), står følgende: Krav til ny bebyggelse Bebyggelsen må desuden ikke •medføre større ændringer i forhold til det eksisterende terræn end 1 m, •placeres nærmere end 50 m fra eksisterende og fremtidig byzone eller sommerhusområde, •placeres nærmere end 50 m fra lokalplanlagte områder i landzone, der er udlagt til formål, der indebærer beboelse m.v. •placeres nærmere end 50 m fra nabobeboelse, eller •være højere end 12,5 m Sidstnævnte betingelse om bygningshøjde gælder dog ikke for foder- eller kornsiloer, som kan opføres med en højde på op til 20 m, forudsat betingelserne i øvrigt er overholdt. Det er alene siloer til korn eller foder med en tørstofprocent på mindst 70 eller lukkede beholdere, der er omfattet af bestemmelsen. Det forudsættes desuden, at siloen i hvert fald ikke overstiger de dimensioner, der fremgår af bygningsreglementet (2.2.3.6), der opererer med op til 20 m og højst 80 m² i tværsnit. Ved opslag i gældende bygningsreglement, BR18, §§ 184-185 (af BR2018 fra 01.01.2018), fremgår følgende: § 184 Avls- og driftsbygninger til land- og skovbrugsejendomme beliggende i landzone, som ikke kræver tilladelse efter lov om planlægning eller anmeldelse, tilladelse eller godkendelse efter lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, må opføres i en højde på maksimalt 12,5 m. § 185 Fritstående siloer, der opføres som en del af et fodersystem, der er forbundet med driftsbygninger via et transportsystem og siloer, der opføres som en del af en større bygning, som er omfattet af § 184, og som har et tværsnit på højst 80 m², må opføres i en højde af indtil 20,0 m. En standard ”Amerikaner silo” til kornopbevaring har en diameter på 14,59 meter, en højde på 13,40 meter og et tværsnitsareal på 176,7 m2. Ud fra ovenstående uddrag af henholdsvis vejledningen til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og Bygningsreglementet 2018 (BR18), er det så korrekt at kommunerne vil være nødt til at give afslag på opførelse af kornsiloer med et tværsnitsareal på mere end 80 m2 og med en højde over 12,5 meter og i forbindelse med afslaget meddele ansøger at det kræver en tilladelse/godkendelse efter §§ 16a-16c i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.? Er det ligeledes korrekt fortolket ud fra ovenstående uddrag af henholdsvis vejledningen til Hus-dyrgodkendelsesbekendtgørelsen og Bygningsreglementet 2018 (BR18), at kommunerne har mulighed for at give tilladelse efter § 10 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen til kornsiloer der har en højde på maksimalt 12,5 meter og et ubegrænset tværsnitsareal?


Svar

I vejledningen til kapitel 6 om anmeldeordningen er sætningen: Det forudsættes desuden, at siloen i hvert fald ikke overstiger de dimensioner, der fremgår af bygningsreglementet (2.2.3.6), der opererer med op til 20 m og højst 80 m² i tværsnit, taget ud. Det er op til kommunen som byggemyndighed, at sikre at reglerne vedrørende opførelse af kornsiloer i relation til landbrugsbyggeri overholdes. Miljøstyrelsen kan ikke vejlede om disse spørgsmål, men alene at det, jf. anmeldeordningen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 10, er muligt at opføre foder- og kornsiloer  på op til 20 meters højde, hvis betingelserne i anmeldeordningen er opfyldt. Bl.a. at det er siloer til korn eller foder med en tørstofprocent på mindst 70, og mere generelt, at kornsiloen, som andre bygninger omfattet af anmeldeordningen, skal være erhvervsmæssig nødvendig for husdyrbruget. Se vejledningen til kapitel 6: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/6-forskellige-driftsbygninger-anlaeg-mv/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken