Afstandskrav ved anmeldelse af gødningsopbevaringsanlæg

14-12-2019

Spørgsmål

Jeg er ved at behandle en anmeldelse om et gødningsopbevaringsanlæg og læser følgende i vejledningen: "Afstandskravet i lovens § 8, stk. 2, som er 100 meter til åbne vandløb og til søer med et areal, der er større end 100 m², er således i forhold til fast gødning, ensilagesaft og restvand skærpet fra 100 meter til 50 meter." Jeg læser § 8 stk 2, som kun gældende for flydende husdyrgødning. Derfor synes jeg ikke at ovenstående citat fra vejledningen giver mening.


Svar

Det fremgår af husdyrbruglovens § 3, stk. 1, nr. 3, at et gødningsopbevaringsanlæg er en bygning eller anden fast placeret indretning, hvor der opbevares husdyrgødning, restvand eller ensilagesaft. Husdyrgødning er blandt andet fast eller flydende husdyrgødning, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4, nr. 1 litra a og b.

Etablering, udvidelse eller ændring af opbevaringsanlæg til husdyrgødning kan foretages efter kommunalbestyrelsens afgørelse efter § 20, stk. 4, hvis betingelserne i stk. 3-14 er opfyldt, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 12, stk. 1.

Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 12, stk. 5, nr. 3, at det anmeldte anlæg skal have mindst 50 m til de vandløb og søer, der er nævnt i husdyrbruglovens § 8, stk. 2, for så vidt angår opbevaringsanlæg til restvand, ensilagesaft eller fast husdyrgødning.

Det fremgår af husdyrbruglovens § 8, stk. 2, at der ved etablering af gødningsopbevaringsanlæg til flydende husdyrgødning på husdyrbrug skal være mindst 100 m til åbne vandløb og til søer med et areal, der er større end 100 m².

Afstandskravet i husdyrbruglovens § 8, stk. 2, som er 100 meter til åbne vandløb og til søer med et areal, der er større end 100 m², er således i forhold til fast gødning, ensilagesaft og restvand skærpet fra 100 meter til 50 meter, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 12, stk. 5, nr. 3.

Afstandskravet på 100 meter gælder fortsat i øvrigt for opbevaringsanlæg til flydende husdyrgødning. Der er således ikke tale om, at der ikke er et afstandskrav for opbevaringsanlæg til den flydende husdyrgødning, men det reguleres i forvejen i husdyrbrugloven, og er ikke et selvstændigt krav i denne anmeldeordning i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken