Afstandskrav til dræn

09-07-2018

Spørgsmål

I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11 stk. 5 nr. 3 fremgår det, at det anmeldte (ensilageopbevaringsanlæg) skal overholde mindst 50 m til de vandløb og søer, der er nævnt i § 8 stk. 1, nr. 3 i husdyrbrugsloven. I § 8 stk. 1, nr. 3. i husdyrbrugsloven står der ”Vandløb (herunder dræn)”. Eftersom det anmeldte kun skal overholde 30 m til naboskel, kan det konflikte med nabomatriklens dræn, hvis der gælder 50 m hertil. Gælder de 50 m i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11 stk. 5, nr. 3 også til dræn?


Svar

Ja – afstandskravet på de 50 meter i anmeldeordningen om ensilageopbevaringsanlæg m.v., skal overholdes til dræn. Hvis nabomatriklens dræn ligger tættere på end de 50 m, kan der således ikke anmeldes et ensilageopbevaringsanlæg på den placering. Det gælder således et skærpet afstandskrav i anmeldeordningen, end hvis forholdet er omfattet af godkendelse/tilladelse, hvor afstandskravet kun ville være 15 m.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken