Afstandskrav i forbindelse med anmeldesager

29-08-2019

Spørgsmål

Hvilke afstandskrav skal sager efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 10-19 overholde? Vi har specifikt en forespørgsel angående en anmeldelse af en gyllebeholder, og er nu kommet i tvivl om, om den skal overholde husdyrbruglovens § 8. Der henvises ikke til denne paragraf, hverken direkte eller indirekte, i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 12. I vejledningen til bekendtgørelsen står der, at beholderen skal overholde husdyrbruglovens §§ 6-8. I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 20, stk. 3, står der ligeledes, at anmeldelser efter § 10-19 skal overholde husdyrbruglovens §§ 6-8. Ved en anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 10-19, er der bare ikke på noget tidspunkt henvist til § 20, stk. 3. Skal det derfor forstås sådan, at husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 20 gælder for alle anmeldelser efter § 10-19, og at man derfor ikke kan lave vurderingen efter for eksempel § 12 alene?


Svar

Sager efter husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 10-19 skal overholde de relevante afstandskrav i §§ 6-8 i husdyrbrugloven. Dette fremgår af § 20 stk. 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Ja, det skal forstås således, at § 20 gælder i alle tilfælde, og beskriver så at sige hvordan, kommunen skal behandle anmeldelserne. Paragraffen er placeret i bekendtgørelsens kapitel 12 med titlen "Kommunalbestyrelses afgørelse om og behandling af anmeldelser".

Se også vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 12 under kommunens afgørelse samt vejledning til de konkrete anmeldeordninger.  

https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/12-kommunens-behandling-af-anmeldelser/ 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken