Afgangsvægte for slagtesvin

11-02-2019

Spørgsmål

Vi er af en konsulent blevet bedt om at tage stilling til hvorledes vi forholder os til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15 stk. 8 mht. om skift mellem dyretype kan søges i ubegrænset vægtinterval og antal indenfor samme dyretype uanset godkendelserne /anmeldelserne afgjort fra 1/8-2002 til 31/12-2006 eller efter husdyrlovens § 10,11 og 12. Ved tilsyn har vi hidtil administreret efter notatet ”Afklaring af tvivlsspørgsmål angående den tilladte produktion på husdyrbrug” fra 30-11-2004 (som revideret 19-6-2014) hvor kommunen ”for godkendelser/anmeldelser afgjort fra 1/8-2002 til 31/12-2006 kan acceptere en afvigelse fra den godkendte afgangsvægt udover 110 kg, under forudsætning af at antal producerede svin sænkes så meget, at der ikke produceres flere DE end præciseret i oprindelig tilladelse/godkendelse, beregnet efter omregningsfaktoren på godkendelsestidspunktet”. Ved afgangsvægte udover 113 kg har vi indskærpet lovliggørelse enten i form af ny tilladelse/godkendelse eller nedbringelse af afgangsvægt til det tilladte For tilladelser/godkendelser meddelt efter husdyrloven har vi hidtil administreret efter, at den produktionsgrænse, som er fastsat i tilladelsen ikke må overskrides. F.eks. at fastsatte vægtgrænser ikke må overskrides, selv om der er færre producerede dyr, med mindre der er tale om bagatelagtige variationer fra år til år, hvor produktionsgrænsen ikke konsekvent overskrides. Ved overskridelse af den tilladte produktionsgrænse har vi indskærpet lovliggørelse enten i form af ny tilladelse/godkendelse eller nedbringelse af afgangsvægt til det tilladte. Vi tænker at svare konsulenten, at tidligere håndhævede afvigelser ikke udløser krav om ansøgning efter Husdyrbrugslovens § 16 a eller § 16b, men udelukkende anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15 stk. 8. Skift mellem dyretyper kan søges i ubegrænset vægtinterval og antal indenfor samme dyretype uanset godkendelserne /anmeldelserne afgjort fra 1/8-2002 til 31/12-2006 eller efter husdyrlovens § 10,11 og 12. Har MST kommentarer dertil?


Svar

Miljøstyrelsen er enig i kommunens fremgangsmåde. Ved anmeldelse af ændret vægtinterval efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 8, skal kommunen være opmærksom på, at der skal tages udgangspunkt i den lovlige produktion ved omregningen til dyreenheder. Hvis kommunen tidligere har accepteret en ændring permanent efter et tilsyn, f.eks. ændret afgangsvægt, er dette den lovlige produktion. Men hvis kommunen blot har accepteret noget som bagatelagtige afvigelser, er den lovlige produktion ikke ændret.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken