Ændring i vægtklasse slagtesvin

29-01-2019

Spørgsmål

Mariagerfjord Kommune har modtaget en anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 8, vedr. ændring i alder og vægt for slagtesvin, men med det samme antal dyreenheder. Ejendommen er i en § 33 mgk fra 2006 godkendt til 8.715 slagtesvin (30-102 kg) svarende til 249 DE (nudrift) . Den indsendte anmeldelse af ændring i dyreholdet er ansøgt til slagtesvin (30-115 kg) svarende til 249 DE, beregningen ansøgt er foretaget med 2014-norm. Det fremgår ikke entydigt af § 15, stk. 8-10, og heller ikke af vejledningen til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, om der ved ændring i alder og vægt skal regnes med samme normtal i nudrift og ansøgt drift. Eller om der i nudrift skal regnes med 2006-norm, mens der i ansøgt drift skal regnes med nyeste norm. Spørgsmålet er derfor, hvilket skal normtal bruges til nudrift og ansøgt drift?


Svar

Det er normtal, som var gældende på tidspunktet hvor produktionen blev godkendt, der skal anvendes i både nudrift og anmeldt drift.

Dette følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 9: Beregningen i forhold til det tilladte eller godkendte antal dyr, jf. stk. 3-8, foretages ud fra omregningsfaktoren, som var gældende på tidspunktet, hvor produktionen blev tilladt, godkendt m.v.

I det beskrevne tilfælde er det altså DE-beregningerner/omregningsfaktoren fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, der var gældende ved godkendelsen i 2006, der skal lægges til grund.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken