Ændring i anvendelse af teknologi

16-11-2022

Spørgsmål

Vi har i en miljøgodkendelse efter § 16 a stillet vilkår om gyllekøling til reduktion af ammoniak. Kan man anvende anmelderordningen for Skift i miljøteknologiske løsninger § 16 eller Skift mellem dyretyper, staldsystemer og miljøteknologi § 19 til at udskifte dele af den ammoniakreducerende effekt af gyllekølingen med teltoverdækning af en gyllebeholder, altså en teknologi der ligger uden for det eksisterende staldafsnit?


Svar

Nej, de nævnte anmeldeordninger kan ikke anvendes.


Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens anmeldeordninger ”Skift i miljøteknologiske løsninger" i § 16 og ”Skift mellem dyretyper, staldsystemer og miljøteknologi" i § 19 kan alene anvendes, hvis betingelserne i ordningen er opfyldt. 

I begge tilfælde er det bl.a. en forudsætning, at den teknologi, der anmeldes, er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, og at krav til indretning og drift af teknologien er fastsat i bilag 4, jf. § 37. Det fremgår af § 16 stk. 3. nr. 3 og § 19 stk. 4.

Det er kun svovlsyrebehandling af gylle i svinestalde (staldforsuring), som fremgår af bilag 4. Derfor er det alene af den årsag ikke muligt at skifte til teltoverdækning af en gyllebeholder, da teknologien ikke er i bilag 4. Det er dermed ikke relevant at overveje de øvrige betingelser.Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken