Ændring af vægtklasse smågrise

13-09-2018

Spørgsmål

Jeg har en kunde der har en tilladelse til 13255 smågrise fra 7,2-32 kg med baggrund i en anmeldelse efter § 19 f i 2012. Nu vil han gerne ændre til at producere 24500 smågrise fra 7-15 kg. Jeg er lidt i tvivl om jeg kan anvende § 15, og hvis jeg kan skal antallet af DE så reduceres med 30 %. Hvis jeg ikke kan anvende § 15, er det så jeres vurdering at der skal ansøges om en § 16b og i givet fald under henvisning til hvad? Der er i henhold til gældende lovgivning ikke tale om en ændring eller udvidelse, idet staldarealet ikke ændres.


Svar

Anmeldelsen efter § 19 f fra 2012 fastlægger kundens lovlige produktion. Uanset om produktionsarealet ikke øges, vil en ændring som hovedregl kræve godkendelse efter 16 a eller b, fordi produktionen skal vurderes efter stipladsmodellen, før man kan bruge fleksibiliteten om ændringer i produktionen på et godkendt/tilladt produktionsareal.


Anmeldeordningen om skift mellem dyretyper for produktioner, der ikke er godkendt efter 16 a eller b kan dog anvendes, hvis betingelserne er overholdt. Da der er tale om en ændring fra smågrise til mindre smågrise, følger betingelserne af § 15, stk. 8: "Ved ændringer i alder og vægt inden for samme dyretype, må antallet af dyreenheder ikke øges".


Antallet af DE udregnes efter den omregningsfaktor, der var gældende på tidspunktet for afgørelsen vedr. den eksisterende produktion (anmeldesagen fra 2012). I den pågældende bekendtgørelse, vil der være en standardomregningsfaktor for smågrise i vægtintervallet 7,2 - 32 kg og en angivelse af, hvordan man korrigere for afvigende vægtintervaller. Hvis antallet af DE ikke stiger kan ændringen anmeldes til kommunen via husdyrgodkendelse.dk.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken