8 årsperioden ved anmeldelse af gyllebeholder (§ 12)

30-01-2019

Spørgsmål

Jeg har et spørgsmål vedrørende tolkning af §12 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (anmeldelse af gyllebeholder) Stk. 9. Her står der, at "der ikke inden for de seneste 8 år fra tidspunktet for afgørelsen om den aktuelle anmeldelse er meddelt godkendelse eller tilladelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbruget". Skal det tolkes som godkendelsespligtige ændringer, eller gælder det også en anmeldelse af skift i dyretype?


Svar

Teksten vedrører tilladelser/godkendelser efter §§ 10-11 i den ”gamle” husdyrgodkendelseslov og §§ 16 a og 16 b i den nugældende husdyrbruglov. Afgørelser (tilladelser) efter anmeldelse skal derfor ikke indregnes her. Det skyldes, at det gennem kriterierne for brug af anmeldeordningerne er sikret, at ammoniakdepositionen ikke øges, og en tilladelse efter anmeldelse vil derfor ikke kunne bidrage til at ammoniakdepositionen i løbet af 8 års-perioden bliver større end 1 kg N/ha/år.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken