§ 14 - skift i dyretype; søer til søer og smågrise

19-04-2018

Spørgsmål

Hej i Helpdesken. Vi har i vores kommune fået en ansøgning om skift i dyretype efter § 14. Skiftet sker FRA søer med smågrise (92 DE) og polte (0,9 DE) TIL søer (37 DE), polte (stadig 0,9 DE, men med ændret vægtinterval) OG smågrise 7,2 – 30 kg (27 DE). Søer og smågrise kommer ifølge kortmaterialet til ansøgningen til at gå i samme stald, dvs. antallet af DE i denne stald går fra 92 DE til 64 DE. - Konsulenten tolker bekendtgørelsen ordlyd i § 14, stk. 3: ”Ved skift mellem dyretyper skal det antal dyreenheder, som ændringen omfatter i hvert staldafsnit, reduceres med mindst 50 pct., ...” således, at det kun er antallet af DE i søer, der skal halveres. - I Vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skriver MST om § 14 i forhold til kravet til reduktion: "Der stilles i forbindelse med et skift af dyretype som hovedregel krav om en reduktion af antallet af dyreenheder med 50 %. Det følger af § 14, stk. 3. For hvert af de staldafsnit, som anmeldelsen af skift i dyretype omfatter, skal antallet af dyreenheder således halveres.” - Er det ikke rigtigt forstået, at der skal ske en halvering af antallet af DE i so- og smågrisestalden? Ikke kun for så vidt angår søerne, men for alle dyrene, der kommer til at gå i det staldafsnit? - På forhånd tak for svar.


Svar

Bemærk, at dette svar er opdateret den 16-05-2018 i forhold til tidligere svar offentliggjort 19-04-2018.

Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens (nr. 1380 af 30. november 2017) § 14 stk. 3, gælder det, at antallet af dyreenheder der skal reduceres kun gælder for den del, som ændringen omfatter.

Det betyder, at betingelsen om 50 % reduktion af antallet af dyreenheder kun gælder for det antal dyreenheder af en given dyretype, som ændres i det enkelte staldafsnit. Reduktionskravet omfatter således ikke en evt. uændret produktion i samme staldafsnit.

Hvis f.eks. et staldafsnit med 100 DE slagtesvin og 20 DE smågrise ønskes ændret, således at halvdelen af smågrisene (10 DE) udskiftes med lidt flere slagtesvin, omfatter reduktionskravet alene de 10 DE. Det er altså tilstrækkeligt, at de 10 DE smågrise, som ønsket ændret, re-duceres til 5 DE slagtesvin. Efter anmeldelsen vil der således være mulighed for produktion af 105 DE slagtesvin og 10 DE smågrise.

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken