§ 14 skift i dyretype: Malkekøer til ammekøer

26-04-2018

Spørgsmål

Ifølge stk. 7 skal antal DE der skiftes FRA beregnes ud fra omregningsfaktoren der var gældende på det tidspunkt, hvor produktionen blev tilladt. Men hvilken omregningsfaktor skal der bruges ved beregning af det antal DE der skiftes TIL? Der er jo ikke nogen omregningsfaktorer i den nyeste husdyrgødningsbekendtgørelse. Mit bedste bud er den seneste husdyrgødningsbekendtgørelse med omregningsfaktorer dvs. nr. 865 af 23/6-2017 bilag 1 afsnit H. Vi har fået en anmeldelse om skift fra malkekøer til ammekøer (400-600 kg). Produktionstilladelsen er ret gammel så vi er helt tilbage i en husdyrgødningsbekendtgørelse fra 1995 for at finde den korrekte omregningsfaktor. I bekendtgørelsen står der at 1 malkeko = 1 DE. Der er tale om et skift fra § 14, stk. 2 nr. 2 til nr. 1 (fra malkekøer til andet kvæg end malkekøer) så antal DE skal reduceres med 50%. En tilladelse til 25 malkekøer (25 DE jf. bek. fra 1995)) kan således maksimalt omskrives til en tilladelse til 20 ammekøer (400-600 kg) svarende til 12,5 DE. Vi har indtil nu haft en praksis om at man uden der krævede godkendelse kunne skifte fra malke køer til ammekøer (1 malkeko til 1 ammeko) idet det jo stort set bare var at holde op med at malke køerne. Mit spørgsmål er så om ovenstående beregning er korrekt og om det så betyder at denne praksis kan vi ikke længere anvende?


Svar

Bemærk, at dette svar er opdateret den 01-03-2019 i forhold til tidligere svar offentliggjort 26-04-2018. Omregningen til DE sker ved anvendelse af den omregningsfaktor, som var gældende på tidspunktet, hvor produktionen blev tilladt, dvs. på tidspunkt for produktionstilladelsen fra 1995, der udgør det aktuelle retsgrundlag, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 7. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken