Vurdering af gener og landskab

22-03-2018

Spørgsmål

I husdyrloven før 1. august er det i §20 beskrevet, at kommunen skal vurdere gener indenfor 300 m når man søger tilladelse efter §10 eller godkendelse efter § 11 eller 12. Ligeledes er det § 22 beskrevet at de landskabelige værdier ikke må tilsidesættes. §20-23 er ophævet i den gældende version af husdyrloven. Mit spørgsmål er derfor, hvad er kommet i stedet for? Er det nu 'kun' de vurderinger der er beskrevet i bekendtgørelsen til loven (§33) der er gældende? dvs. grænsen på de 300 m er væk og landskabelige værdier skal vurderes i forhold til væsentlig indvirkning på miljøet samt sårbarhed og kvalitet.


Svar

Den hidtidige husdyrbruglovs §§ 19-23 om krav til kommunernes vurderinger af f.eks. landskab og gener inden for 300 m ved ansøgning om tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug blev ophævet pr. den 1. august 2017 ved lov nr. 204 af 28. februar 2017 om ændring af husdyrbrugloven.

Dette skal ses i sammenhæng med den nye faglige viden, hvorefter emission af ammoniak og lugt beregnes efter gylleoverfladen og produktionsarealets størrelse i kvm m.v. 

Beskyttelsesniveauet i forhold til ammoniak, lugt og andre gener er dog videreført i den nye husdyrregulering fra den 1. august 2017. I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er således fastsat nærmere regler om kommunernes vurdering af ansøgninger om godkendelser og tilladelser efter husdyrbruglovens §§ 16 a og 16 b. Der kan fremhæves husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 23, stk. 1 og 2, om det generelle beskyttelsesniveau i forhold til ammoniak og lugt, og bekendtgørelsens 33, stk. 1, nr. 1-4, om vurdering af væsentlige virkninger på miljøet i form af landskab, natur, vand, gener m.v., og som hænger sammen med fastsættelse af vilkår efter bekendtgørelsens § 35.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken