vilkår i forbindelse med gener fra transport

01-02-2021

Spørgsmål

Ud fra den gl. wiki vejledning fremgår det at man i forbindelse med transporter til og fra husdyrbruget skal vurdere gener som støv, støj og lugt. Miljøstyrelsen har tidligere udtalt, at den nye lov fra 2017 ikke har gjort vurderingerne i forbindelse med en godkendelse mere lempelige. Da der ikke står meget om gener fra transporter og støv i den nye vejledning, går jeg derfor ud fra at det beskrevet i den gamle vejledning stadig er gældende. Jeg har en sag med en konsulent, der ikke mener, at der kan stilles vilkår til støvgener i forbindelse med transporter ved ind og udkørsel. Det mener jeg godt der kan, da vi skal vurdere på dette. Jeg er dog blevet i tvivl om hvad miljøstyrelsen mener der skal vurderes på i forbindelse med transporter? Er det en forkert tolkning, at der også skal vurderes på støv i forbindelse med transporter, så det i princippet kun er støj, der vurderes på? Det skal tilføjes, at der er tale om en privat fællesvej, der ligger på samme matrikel som husdyrbruget. Der er ikke mulighed for at bruge andre adgangsveje.


Svar

Det er rigtigt, at der ikke med overgangen til stipladsmodellen i 2017 er sket en lempelse af beskyttelsesniveauet. Der skal således stadig vurderes på evt. støvgener for omkringboende og om nødvendigt stille vilkår hertil. Vurderingen skal foretages, jf. § 34, stk. 1 nr. 4, i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, og der skal sættes vilkår for at imødegå evt. gener, jf. § 36 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. 

Hvis kommunen vurderer, at transporterne fra husdyrbruget vil resultere i støvgener for en nabo, der bor op ad den adgangsvej husdyrbruget benytter, og der ikke er mulighed for at benytte andre adgangsveje, kan det være relevant at stille vilkår, der reducerer støvgenerne. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken