Trafikredegørelse i forbindelse med § 16a ansøgning

27-04-2021

Spørgsmål

I forbindelse med ansøgning om § 16 a miljøgodkendelse skal ansøger jf. § 34 pkt. 4 gøre rede for om den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbruget kan indebære væsentlig virkning på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, i forhold til bl.a. transport. Som det er i dag, fremsender ansøger i forbindelse med miljøansøgningen en tabelopgørelse med antallet af transporter, en kort beskrivelse af transportveje og vurdering af at transporterne ikke vil påvirke omgivelserne. I andre sager, hvor der udarbejdes VVM eller gives miljøgodkendelse til virksomheder, er der ofte krav om en trafikredegørelse, der beskriver stigningen af transport i % på de pågældende veje, hvilken indflydelse den øgede trafik fra virksomheden har på de vejene, om vejene kan holde den til forøgede trafik og om der skal etableres trafikale- eller sikkerhedsforanstaltninger til afhjælpning af den forøgede mængde transporter. Men sådan en trafikredegørelse har der ikke været ”krav” om at indsende i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbrugene. Da husdyrbrugloven jo indeholder en tilladelses-og godkendelsesproces, der integrerer og samler varetagelse af forskellige hensyn og krav, som følger af anden regulering, herunder VVM-forpligterne, ønsker vi derfor at få MST vurdering af, om vi som kommune kan stille krav til ansøger om udarbejdelsen af en mere detaljeret trafikredegørelse.


Svar

Ja, hvis kommunen mener, at den redegørelse, der fremgår af miljøkonsekvensrapporten ikke er tilstrækkelig til at vurdere, om der vil opstå gener, der vil give væsentlig virkning for miljøet som følge af den øgede transport fra husdyrbruget, kan kommunen stille krav om en mere detaljeret trafikredegørelse.
Kommunen skal på baggrund af miljøkonsekvensrapportens trafikredegørelse kunne vurdere, om generne i form af lugt-, støv- og støj i forbindelse med den øgede transport vil være væsentlige, og om de evt. kan begrænses ved hjælp af vilkår.
Miljø- og fødevareklagenævnet har afgjort, at der i miljøgodkendelsen kan stilles vilkår om, hvilke adgangsveje på husdyrbrugets matrikel der skal anvendes – men ikke hvilke offentlige veje der skal benyttes, efter transporterne har forladt husdyrbrugets matrikel og befinder sig på offentlig vej. Se bl.a. NMK-132-00839  af 22. september 2017, hvor nævnet ophævede en kommunes vilkår om at 25% af transporterne skulle køre udenom en bestemt landsby. Nævnet ændrede derudover et vilkår om at transport med husdyrgødning og flis gennem landsbyen ikke måtte ske lør-, søn- og helligdage, til at der ikke måtte ske transport af husdyrgødning og flis i det hele taget i de nævnte tidsperioder.
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der kan stilles vilkår om transportformer (f.eks. gylle i lastbil i stedet for gyllevogne), transporttidspunkter generelt og om brug af bestemte interne transportveje på husdyrbrugets matrikel. I forbindelse med vurderingen af gener forbundet med husdyrbrugets transporter og evt. fastsættelse af vilkår om transporttidspunkter skal husdyrbrugets konkrete behov for at transportere varer m.m. tilgodeses i videst muligt omfang, fx med hensyn til mulige tidspunkter for levering til slagteri, afhentning af mælk osv. 
Der kan derimod ikke stilles vilkår om transportruter på offentlig vej, da færdsel på offentlig vej reguleres af politiet og henhører under færdselsloven og øvrige bestemmelser, der er fastsat af Justitsministeriet. Vilkårene vedr. husdyrbrugets tranport af varer og hjælpestoffer m.m. skal desuden kunne begrundes i de særlige omstændigheder, der er ift. det konkrete husdyrbrug. Det vil sige, i hvor høj grad omboende vil blive generet af transporter fra det konkrete husdyrbrug. Foregår transporter mest i øde områder indtil transporterne følger større landeveje med meget andet trafik, kan der være mindre behov for vilkår i forhold til, hvis transporterne foregår af små veje med mange nærtboende, og mængden af transporter på disse veje øges væsentlig pga husdyrbrugets etablering eller udvidelse. Vilkår skal desuden altid være bestemte, sagligt begrundede og proportionale, se evt. mere herom i vejledningens kap 14.   
Hvis kørsel forbundet med husdyrbruget medfører væsentligt øgede gener i form af støj, støv og rystelser i nærområdet (fx mange transporter igennem landsbyområder m.v.), og hvis disse gener ikke kan afhjælpes med vilkår, kan det indgå i overvejelserne, hvorvidt kommunen skal meddele afslag på godkendelse til etablering af et nyt husdyrbrug eller til udvidelse af et eksisterende.Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken