Skal støj fra arbejdet med markstakke vurderes i miljøgodkendelsen?

12-07-2023

Spørgsmål

I forlængelse af svar vedr. støj fra bygningsparcel og interne veje fra den 12. juni 2023 vil vi gerne vide, om støj fra arbejde i forbindelse med markstakke med ensilage og komposteret husdyrgødning skal indgå, når et husdyrbrugs støjafgivelse skal vurderes? I sær arbejdet med etablering af ensilagestakke (tilkørsel, komprimering) og efterfølgende løbende afhentning medfører støjafgivelse (læsning, frakørsel).


Svar

Støj fra markstakke kan vurderes i forbindelse med miljøgodkendelsen, når det er relevant. Det kan være tilfældet, hvis det er oplagt at ensilageoplag kan placeres nær omkringboende. Kommunen kan konkret vurdere, om der er behov for vilkår om, hvor markstakken kan placeres, eller i hvilket tidsrum arbejdet omkring markstakken skal forgå for at undgå støjgener.

I vurderingen kan der f.eks. lægges vægt på, om der er tale om etablering over et kortere tidsrum og efterfølgende afvikling over et kortere tidsrum. Dette vil oftest være tilfældet i forbindelse med markstakke med komposteret husdyrgødning, og der vil i den situation måske ikke være behov for vilkår. 

For markstakke med ensilage vil der derimod være dagligt arbejde i forbindelse med udfodring, når markstakken tages i brug. Dette vil i højere grad være kilde til dagligt støj, hvilket kan betyde, at der er behov for vilkår om placering eller om tidspunkter for arbejdet ved stakken.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken