Skal planteavls-transport inkluderes i vurdering af støj fra intern transport?

25-01-2018

Spørgsmål

Case: landbrug ansøger om miljøgodkendelse (efter gamle regler), herunder ny intern vej fra den offentlige asfaltvej op til husdyrbruget. Dvs. ny vej skal ligge på samme matrikel som husdyrbrugets øvrige bygninger. Der ligger en nabo 60 meter fra den nye interne vej. Jeg har bedt konsulenten oplyse om alle transporter på den nye vej, for at lave en beregning af støj, for at se om trafikken på den nye vej overholder de vejledende støjgrænser ved den nabo, der ligger 60 meter væk. Konsulenten vil gerne oplyse om transporter, som kun vedrører husdyrbruget (dyr, foder, gødning, mælk) men ikke planteavl (traktor med plov, såmaskine, mejetærsker etc.) Argumenter for at undtage planteavlstransport: • Husdyrloven giver kun hjemmel til at regulere husdyrbruget – ikke aktiviteter vedr. planteavl. Det er 2 forskellige virksomheder på den samme adresse. • Hvis der var tale om 2 virksomheder i Miljøbeskyttelsesloven, ville disse skulle overholde støjgrænserne hver for sig – ikke samlet. I så fald kunne planteavlsvirksomheden betragtes som en § 42-virksomhed, og vi kunne meddele påbud hvis vi mente, at støjen fra udelukkende den planteavlsbetingede transport i sig selv ikke overholder de vejledende støjgrænser. Argumenter for at medtage al transport på den interne vej i en samlet støjberegning: • Forureningen (i dette tilfælde støjen) fra de to aktiviteter kan ikke skilles ad. Naboen oplever ikke støjen som adskilt – han oplever den samlet. Hvis der køres ud med traktor og såmaskine til en mark, som skal tilsås med foderafgrøder, er dette så en plante eller husdyr transport? Dyrene skal jo spise foderet fra marken. • Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 211 af 28.02.2017 (ophævet, men gældende for behandling af denne miljøgodkendelse): § 8. For andre forurenende aktiviteter eller andre tilladelses- eller godkendelseskrævende aktiviteter efter lov om miljøbeskyttelse, som indgår i forbindelse med etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug, eller som er teknisk eller forureningsmæssigt forbundet hermed, skal der samtidig fremsendes særskilt oplysning eller ansøgning herom til kommunalbestyrelsen. • VVM direktivet: Projektets forurening skal miljøkonsekvensvurderes i kumulation med andre (herunder eksisterende) projekters forurening. (Da VVM reglerne er en del af husdyrlovens grundlag, skal disse også være overholdt). NB-1: Konsulenten påpeger, at i de transportoplysninger, der indsendes til miljøgodkendelser i hele landet og fra alle konsulenter, og som vurderes i klagenævnet, er planteavlstransporter aldrig oplyst. Det har altid været underforstået, at de ikke er med, og der er ikke stillet spørgsmål ved dette, fordi selvfølgelig skal de ikke med. Så det er en radikal ændring af praksis jeg laver, hvis jeg kræver at han skal oplyse disse. NB-2: Jeg oplever en uhensigtsmæssig praksis på dette område. Kommunerne stiller vilkår om (og klagenævnet stadfæster) at de vejledende støjgrænser skal overholdes, men undersøger aldrig (med en vejledende beregning) om støjgrænserne er overholdt. I den situation, hvor en nabo klager over trafikstøj, og husdyrbruget faktisk ikke kører mere på vejen end oplyst til miljøgodkendelsen, kan man ikke håndhæve vilkåret – fordi man har jo givet miljøgodkendelse til den pågældende aktivitet – men der er altså et vilkår, som ikke er overholdt (og en nabobeskyttelse, som ikke virker i praksis). Det svarer til at skrive, at lugtgenekriterie-afstanden til nabo skal være overholdt, men i øvrigt ikke undersøge, om den faktisk er overholdt. Hvorfor så overhovedet have et støjvilkår? Det ville være mere ærligt overfor naboer at skrive, at beboere i landzone skal kunne tåle støjen fra landbruget, i det omfang landbruget ikke støjer unødigt? Min pointe er, er der er megen nødvendig trafikstøj, som ikke overholder støjgrænserne. Man kan godt lave støjtiltag på en ventilator etc, men man kan ikke holde sig til bestemte tidsperioder for transport eller et bestemt antal


Svar

Når det gælder én samlet landbrugsbedrift med både husdyrproduktion og planteavlsproduktion, skelnes ikke mellem støj fra transporter, der hidrører fra landbrugsbedriftens husdyrproduktion, i forhold til støj fra transporter, der hidrører fra landbrugsbedriftens planteavlsproduktion. 
Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 35, jf. § 33, stk. 1, nr. 4, samt husdyrbruglovens § 27, stk. 1, skal kommunen ved godkendelse eller tilladelse af et husdyrbrug, som i givet fald er én samlet landbrugsbedrift med både husdyrproduktion og planteavl, fastsætte vilkår til at afværge væsentlige gener fra transport til/fra husdyrbruget, herunder transportstøj. 
Efter fast klagenævnspraksis kan det være vilkår om anvendelse af bestemte veje, internt inden for landbrugsbedriften, og/eller til brug for til- og frakørsel til landbrugsbedriften, samt at til- eller frakørsel af foder, gødning, ind- og udflytning af dyr m.v. kun må ske på bestemte tidspunkter.
Uanset de udfordringer, som de vejledende støjgrænser måtte give i forhold til landbrugsdrift, er der følgende nævnspraksis, som kommunerne skal følge ved godkendelse/tilladelse af husdyrbrug:
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 26. august 2016 (sag NMK-132-00766):
Der var ikke grundlag for at tilsidesætte vilkår i miljøgodkendelsen til at begrænse transportgener, herunder at tidsafgrænsningen for alm. arbejdstid var fastsat efter Miljøstyrelsens støjvejledning, dvs. i tidsrummet 07 til 18. Køre-og hviletidsreglerne for chauffører kunne ikke i sig selv begrunde en fravigelse af denne tidsafgrænsning.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 31. januar 2017 (sag NMK-132-00776):
En kommune kunne ikke lovligt lempe de vejledende natstøjgrænser for aflæsning af foder før kl. 07, idet en sådan fravigelse kunne medføre væsentlige, daglige støjgener for nærmeste nabobolig. Det ville være en daglig overskridelse for hver nat, og der var kort afstand til nærmeste bolig.
Bemærk også, at kommunen ved godkendelse/tilladelse og miljøtilsyn af husdyrbrug er omfattet af den forvaltningsretlige officialmaksime eller undersøgelsesprincippet. 
Herefter kan en kommune klart kræve, at der ved ansøgning om godkendelse/tilladelse af et husdyrbrug stilles de fornødne oplysninger til rådighed for kommunen om det forventede omfang af transport, uanset om denne transport angår husdyr- eller planteavlsproduktion, på interne veje inden for og ved til- og frakørsel til landbrugsbedriftens bygningsparcel. På hvilket grundlag kommunen kan stille de fagligt relevante og lovlige vilkår til at begrænse gener fra transportstøj.    
På samme vis skal en kommune ved godkendelse/tilladelse af et husdyrbrug stille vilkår om, at husdyrbruget, når kommunen finder det påkrævet, dog max. 1 gang årligt, ved egenkontrol via støjmålinger og/eller beregninger, skal kunne dokumentere, at støjgrænserne for transport overholdes. Se Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 15. marts 2017 (sag NMK-132-00808).


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken