Definition på bygningsparcel for husdyrbrug

12-06-2023

Spørgsmål

I Miljøstyrelsens vejledning til miljøgodkendelser og -tilladelser er betegnelsen 'bygningsparcel' nævnt flere steder. Herunder i støjafsnitte: "Det er al støj fra husdyrbrugets bygningsparcel, som skal vurderes." Men hvad menes der egentlig med bygningsparcel? Er det kun selve byggefeltet eller er det hele matriklen, som bygningerne befinder sig på? I forlængelse heraf vil vi også gerne have en mere klar definition af interne kørselsveje.

Vi har en ansøgning, hvor en landmand har etableret et kørespor langs markens kant på samme matrikel som bygningerne. Han bruger det til at køre ud i andre marker, der ligger i forlængelse af den mark hvor sporet er etableret. Vil man kalde sådan en vej, for en intern kørselsvej, hvorfra der skal vurderes støj til naboerne, når den bruges til at køre imellem marker?


Svar

Bygningsparcellen skal forstås som det område på matriklen, hvor driftsbygningerne ligger. Det er derfor ikke støj fra hele matriklen, der skal vurderes (marker, der ligger på samme matrikel). Der er krav i husdyrreguleringen om, at ny bebyggelse skal ligge i tilknytning til de allerede eksisterende bygninger. Formålet med denne bestemmelse er primært at undgå spredt bebyggelse i det åbne land. 

Når bygningerne ligger samlet vil kilder til gener i form af f.eks. støj også være koncentreret til dette område og til de kørselsveje, der fører dertil. 

I forbindelse med vurderingen af støj fra kørselsveje, skal støjen fra transport vurderes på den del af en tilkørselsvej, der tilhører husdyrbruget. Se mere om støjvurderinger fra intern transport i dette tidligere helpdesksvar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/andre-gener-end-lugt/skal-planteavls-transport-inkluderes-i-vurdering-af-stoej-fra-intern-transport/

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken