Skrabefrekvens på faste drænede gulve med ajleafløb

29-05-2018

Spørgsmål

I teknologibladet "Faste drænede gulve med skraber og ajleafløb" fremgår det, at kommunen bør stille vilkår om at der hver dag foretages skrabninger hver anden time. I DCA report no 110 - December 2017 fremgår det på side 44, at ammoniakemissionen ikke blev påvirket af hyppigheden af skrabning på fast drænet gulv. Betyder det, at vi kan se bort fra det som står om skrabefrekvens i teknologibladet, og undlade at stille vilkår til skrabefrekvens i nye miljøgodkendelser og undlade at håndhæve tidligere stillede vilkår om skrabefrekvens?


Svar

DCAs rapport påviser med signifikant sikkerhed, at skraberen på spaltegulve ikke har nogen effekt, hvorfor denne er blevet taget af teknologilisten. Derimod var det i forsøgene ikke muligt at gennemføre tilstrækkelig mange forsøg til, at man på et videnskabeligt grundlag kunne eftervise, at skraberen på de drænede gulve ikke har en effekt.

Dette skyldtes, at forsøgene i forhold til anvendelse af skraberen på faste drænede gulve med skraber og ajleafløb ikke kunne fuldføres, da de deltagene landmænd p.g.a. uhygiejniske forhold ikke ønskede at fuldføre de dele af forsøgene, hvor der ikke blev skrabet.

Det fremgår da også længere nede på side 44 i DCAs rapporten, at man derfor ikke med signifikant sikkerhed kan sige, at skraberen ikke har effekt på de fast drænede gulve med skraber og ajleafløb. På den baggrund er der ikke videnskabelig belæg for at lave teknologibladet om for ”Fast drænede gulve med skraber og ajleaflæb”, og der skal derfor fortsat sættes vilkår om skrabning hver anden time.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken